Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

16) Jak bude předepisovat lékař pro vlastní potřebu (typicky lékař důchodce, na mateřské dovolené)?

Pro lékaře předepisující ad usum proprium je dostupná webová aplikace, prostřednictvím které je možné eRecepty vystavovat. Tato aplikace je přístupná na webové adrese https://system.erecept.sukl.cz/. Aplikace je k dispozici zdarma, lékař však musí disponovat kvalifikovaným osobním certifikátem a přístupovými údaji k systému eRecept.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f stanovuje specifické situace, kdy je možné i nadále vystavit i klasický papírový recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu je uveden jako jedna z výjimek.

Lékaři, kteří chtějí předepisovat jako ad usum propripum, musí mít se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků.

Ve chvíli, kdy bude lékař mít zájem o předepsání léčivých přípravků pro svoji potřebu či pro potřebu svých rodinných příslušníků elektronickou cestou, musí splnit následující požadavky. V prvé řadě je nutný komunikační SSL certifikát fiktivně zřízeného pracoviště, který lékaři zprostředkuje komunikaci mezi IS eRecept a aplikací pro předepisování léčivých přípravků.

Tento certifikát lékař získá od SÚKL na základě volně formulované žádosti, kterou může podat písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem daného žadatele. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Druhou možností je zaslání žádosti elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být elektronicky podepsána e-mailová zpráva osobním kvalifikovaným certifikátem daného žadatele.

V této žádosti lékař stručně uvede, že žádá o zřízení fiktivního pracoviště pro svou osobu za účelem předepisování elektronických receptů pro vlastní potřebu a potřebu rodinných příslušníků (Ad usum proprium). K této žádosti musí žadatel zároveň vždy přiložit i kopii smlouvy, kterou má uzavřenou se zdravotní pojišťovnou, tedy zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) je nutné, aby byly osobní údaje třetích osob v této smlouvě začerněny, zakryty či jinak anonymizovány.

Na základě takto předložené žádosti bude následně lékaři zaslán přístup pro vygenerování SSL certifikátu. Využívání tohoto certifikátu je nezbytnou podmínkou pro elektronické předepisování léčivých přípravků.

Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept ještě nemá, tak je možné si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu požádat přímo v rámci Žádosti zdravotnického pracovníka o vydání přístupových údajů k IS eRecept. Vše tak vyřídí najednou jedinou žádostí.

Kategorie: 
Pořadí: 
29