4) Co je třeba provést v případech týkajících se převodu či prodeje praxe a dalších případných změn?

1. Převod/prodej zdravotnického zařízení (IČO se nemění)

V případě, kdy kupujete ZZ, tak je ve vztahu k eReceptu nutné podat volně formulovanou žádost o změnu názvu ZZ, jména nového jednatele a další kontaktní údaje daného ZZ (doručovací adresa, telefon, email). Pokud vám dřívější majitel ZZ nepředá přístupové údaje k CÚER, které používal, pak je nezbytné do žádosti zahrnout zároveň i informaci, že žádáte o obnovení přístupových údajů ZZ. Žádost můžete podat písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán, úředně ověřeným vlastnoručním podpisem jednatele (statutárního orgánu). Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána elektronicky e-mailová zpráva osobním kvalifikovaným certifikátem daného jednatele (statutárního orgánu).

2. Registrace nového zdravotnického zařízení (změna právní formy, koupě ZZ se změnou IČO)

V případě koupě ZZ, u kterého došlo ke změně IČO a prozatím nedošlo k zápisu do OR či ŽR, je nutné požádat o přístupové údaje ZZ k CÚER pro nově vzniklé ZZ (nové IČO). Ve vztahu k eReceptu se na tuto situaci pohlíží jako na nově vznikající ZZ, podejte tedy žádost ZZ pomocí online formuláře: https://www.sukl.cz/modules/applications/index.php?type=med_center&a=medcenter

Pokud prozatím nedošlo k zápisu do OR či ŽR, je nutné před vygenerováním žádosti za ZZ pro přístup do CÚER zaslat rozhodnutí o registraci ZZ v OR či ŽR na email erecept@sukl.cz. Pokud tak neučiníte, žádost nebudeme moci zpracovat a bude zamítnuta.

3. Změna názvu zdravotnického zařízení

Pokud došlo ke změně názvu ZZ, ale IČO stále zůstává stejné, je nutné podat žádost o změnu názvu ZZ. Jedná se o volně formulovanou žádost, kterou můžete podat písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem jednatele (statutárního orgánu). Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být elektronicky podepsána e-mailová zpráva osobním kvalifikovaným certifikátem daného jednatele (statutárního orgánu).

4. Změna IČO zdravotnického zařízení

V tomto případě jde ve vztahu k eReceptu o nově vznikající ZZ s novým IČO. Je nutné podat zcela novou žádost ZZ pomocí online formuláře: https://www.sukl.cz/modules/applications/index.php?type=med_center&a=medcenter

 

Kategorie: 
Pořadí: 
5