Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Digitalizace listinných receptů

Jednou ze změn, kterou obsahuje schválená novela zákona o léčivech, je digitalizace listinných receptů. Tento krok povede k zajištění kompletních informací v lékovém záznamu pacienta, což je hlavní podmínkou pro to, aby měl zdravotní pracovník možnost se rozhodnout o další léčbě. Účinnost této povinnosti pro lékárny je 1.1.2020.

 

Listinné recepty je možné stále vystavovat ve výjimečných případech, které jsou uvedeny v §81f novelizovaného zákona o léčivech. Jsou to například recepty vystavené ve vlastním sociálním zařízení pacienta nebo recepty vystavené v době technických problémů, kdy není možné vystavit eRecept.

 

V případě, že do lékárny přijde pacient s listinným receptem, lékárna mu vydá potřebné léky bez jakéhokoli omezení pro pacienta. Provedený výdej pak bude muset lékárník zaznamenat prostřednictvím svého lékárenského SW podle §81g zákona o léčivech. Elektronický záznam takového výdeje obsahuje identifikační údaje pacienta uvedené na receptu, identifikační údaje lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti lékař pacientovi předepsal léčivý přípravek, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména a příjmení a kontaktní údaje lékaře, názvu poskytovatele zdravotních služeb, adresy zdravotnického zařízení a identifikačního čísla pracoviště, bylo-li přiděleno zdravotní pojišťovnou a údaje o vydaném léčivém přípravku.

 

 

Pro to, aby lékárna dostala příslušnou úhradu za zdigitalizovaný listinný recept, je nutné, aby pacient uvedený na receptu byl ztotožněn. Jedině tak je pořízený elektronický záznam jednoznačně přiřazen do lékového záznamu pacienta a zaznamenání výdeje splní svůj účel.

Ztotožňuje se proti Registru obyvatel (ROB), což je jeden ze základních registrů ČR a jediný zdroj referenčních dat, který státní instituce v ČR musí využívat. Ztotožnění vůči ROB nemá žádnou vazbu na registr pojištěnců ani na registry, které jsou spravovány ÚZIS. Spolehlivost dat samotného Registru obyvatel ztotožnění přesahuje 99%, ale úspěšnost ztotožnění je závislá na přesně a správně uvedeném jménu, příjmení a datu narození pacienta.

V ROB jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Cizinci bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR ztotožnění nikdy nebudou, takže se u nich vždy objeví upozornění na neztotožnění.

Ztotožňování pacienta probíhá primárně podle jména, příjmení a data narození, které jsou zadávány lékárníkem nebo jsou údaje převzaty z evidence lékárny. Rodné číslo se při ztotožnění nijak nepoužívá. Je nutné mít všechny údaje zadané správně, i chyba v diakritice vede k neztotožnění. Problémem může být jakákoli nekorektnost dat, překlepy, nesprávné přepsání údajů a v minimální míře i nesrovnalosti v ROB. Nejběžnějšími důvody neztotožnění jsou chyby v diakritice (např. „Renata“ namísto „Renáta“), překlepy (např. Kristína namísto Kristýna), uvádění titulu jako součást jména (např „Ing. Karel“ namísto „Karel“), případně mezery navíc (například „Nováková - Dlouhá“ namísto „Nováková-Dlouhá“). Pokud je pacient neztotožněn, je nutné opravit zadané údaje a provést další pokus uložení výdeje. V případě, že pod zadanou identifikací není jednoznačná osoba (např. dva Josefové Novákovi narozeni v jeden den), je nutné provést „doztotožnění“ adresou nebo číslem dokladu (OP nebo pas).

Vždy je samozřejmě možné pokračovat v uložení elektronického záznamu receptu (převedeného listinného receptu) pro neztotožněného pacienta, ale zcela unikátní vazba mezi záznamem výdeje a pacientem je vyžadována z důvodu jednoznačného přiřazení pořízených dat danému pacientovi. Pokud nedojde ke ztotožnění, pacient neuvidí takto zdigitalizovaný listinný recept v přehledu svých eReceptů a nebude takto uložený elektronický záznam o receptu viditelný ani v lékovém záznamu pacienta přístupném ostatním zdravotníkům.