Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu a evidence záznamů o očkování pacienta

Od 1. června 2020 může lékař, farmaceut a klinický farmaceut nahlížet prostřednictvím lékového záznamu pacienta na údaje podle § 81 d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, nevysloví-li pacient nesouhlas s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu podle § 81 e, odst. 2 a 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Od 1. ledna 2022 je součástí lékového záznamu zároveň i evidence záznamů o očkování. Lékař, farmaceut a klinický farmaceut může nahlížet prostřednictvím lékového záznamu pacienta i na záznamy o očkování podle § 81 d, odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, nevysloví-li pacient nesouhlas s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu podle § 81 e, odst. 2 a 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.

Od 1. prosince 2019 může pacient vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu. Od 1. prosince 2021 může pacient zároveň i vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s nahlížením zdravotnických pracovníků na evidenci záznamů o očkování

  • prostřednictvím webové aplikace pro pacienty (https://pacient.erecept.sukl.cz),
  • zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky pacienta, popřípadě jeho rodiče, pokud je pacient nezletilým dítětem, do datové schránky SÚKL, nebo
  • zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla SÚKL.

Doporučenou variantou je použití webové aplikace pro pacienty, která umožňuje kromě kompletního přehledu o předepsaných a vydaných lécích, i flexibilní a jednoduché nastavení souhlasů či nesouhlasů s nahlížením do lékového záznamu. Webová aplikace navíc umožňuje, oproti jiným variantám, vyslovit souhlas s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu pro konkrétního lékaře nebo lékárníka za předpokladu, že

  • lékař, kterému chce pacient individuální souhlas udělit, již danému pacientovi vystavil elektronický recept,
  • lékárník, kterému chce pacient individuální souhlas udělit, již danému pacientovi vydal léčivý přípravek na jemu předepsaný elektronický recept.

Od 1. června 2020 aplikace umožňuje náhled na kompletní historii přístupů zdravotnických pracovníků ke sdílenému lékovému záznamu. Tím je zajištěna maximální kontrola pacienta nad použitím jeho dat.

Pokud nechcete ponechat výchozí nastavení souhlasů, a pokud nechcete nebo nemůžete projevit vůli online ve webové aplikaci, můžete použít vzor podání (formulář) pro vyslovení nesouhlasu s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím lékového záznamu, případně následné odvolání nesouhlasu či vyslovení souhlasu s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu pro kteroukoli skupinu zdravotnických pracovníků, který SÚKL v souladu s §81e zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a příslušného prováděcího právního předpisu zveřejňuje na konci této stránky.

Zvolíte-li odeslání vyplněného formuláře v listinné podobě prostřednictvím pošty, je nutné jej opatřit úředně ověřeným podpisem (je možné využít kontaktní místo veřejné správy CzechPoint nebo notáře či notářský úřad nebo obecní úřad) a zaslat na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Druhou možností je odeslání formuláře z Vaší osobní datové schránky do datové schránky SÚKL (qwfai2m).

Pokud neobdržíte odpověď od Státního ústavu pro kontrolu léčiv do 30 dnů od přijetí Vašeho požadavku, můžete Vaši žádost o nastavení přístupů ke sdílenému lékovému záznamu považovat za vyřízenou.