Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky - Lékař

Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

 

V případě, že jste v minulosti již o přístupové údaje žádali, ale nemáte je nyní k dispozici, je možné podat žádost o obnovení přístupových údajů.

Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept - Zdravotník
Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept – Zdravotnické zařízení

Vyplněnou žádost je třeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného certifikátu.
Pro podepsání Vaší žádosti můžete využít i následující návod jak elektronicky podepsat formuláře IT systémů SÚKL, včetně návodu na instalaci eRecept Signeru.
Instalační balíček eRecept Signeru naleznete ZDE.

 

 

Pro změnu adresy je třeba podat elektronicky podepsanou žádost ve formátu PDF nebo úředně ověřenou listinnou žádost. Jde o volně formulovaný text, v němž uvedete své jméno, příjmení a datum narození, případně IČO, pokud se jedná o zdravotnické zařízení. Dále uvedete údaje, které si přejete změnit.

Pokud žádáte o změnu příjmení, je potřeba nám předložit kopii (sken) úředního dokumentu ve formátu, který bude dostatečně čitelný a na základě kterého došlo k této změně. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) by měly být osobní údaje třetích osob začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. Žádost pak nemusí být podepsána. Doporučujeme pouze uvést vysvětlující text. Alternativně je možné podat žádost o změnu příjmení, ve které uvedete Vaše původní příjmení, aktuální příjmení a datum narození. Taková žádost musí být zaslána ve formátu PDF a rovněž musí být podepsána novým osobním kvalifikovaným certifikátem vystaveným na základě platného dokladu s již změněným příjmením (v případně elektronické žádosti), nebo úředně ověřeným podpisem (v případě listinné žádosti).

1.Převod/koupě zdravotnického zařízení (IČO se nemění)

Pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení nepředal přístupové údaje zdravotnického zařízení pro přístup k informačnímu systému eRecept, které používal, je nutné podat žádost o obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení prostřednictvím online formuláře.

Z důvodu bezpečnosti doporučujeme provést obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení i v případě, pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení přístupové údaje předal.

Po provedené obnově přístupových údajů zdravotnického zařízení pro přístup k IS eRecept proveďte změnu hesla a následně v záložce „Certifikáty“ zneplatněte a znovu vygenerujte komunikační SSL certifikát.

V záložce „Pracoviště“ doporučujeme provést kontrolu názvu pracoviště (pracovišť). V případě, že budete chtít podat žádost o změnu názvu pracoviště, podejte volně formulovanou žádost, ve které uvedete jméno, příjmení statutárního zástupce, IČO ZZ a požadovanou změnu názvu pracoviště z/na.

Žádost můžete podat:

a) Elektronicky emailem na adresu erecept@sukl.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky SÚKL qwfai2m. Žádost podejte/předložte ve formátu PDF podepsanou osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce.

​b) Písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem statutárního zástupce na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

2. Registrace nového zdravotnického zařízení (změna právní formy)

V případě, že dojde ke změně právní formy (např. z podnikající fyzické osoby na právnickou), která je spojena se změnou IČO, je nutné podat žádost o zřízení přístupových údajů ZZ prostřednictvím online formuláře. Ve vztahu k eReceptu se na tuto situaci pohlíží jako na nově vznikající ZZ.

3. Deaktivace účtu zdravotnického zařízení při ukončení praxe

V případě ukončení praxe je ve vztahu k IS eRecept nutné podat volně formulovanou žádost o deaktivaci účtu zdravotnické zařízení. Jedná se o volně formulovanou žádost. V žádosti je nutné uvést název společnosti a IČO. Dále je potřeba zaslat scan Rozhodnutí o ukončení poskytování zdravotní péče.

Žádost můžete podat:

a) Elektronicky emailem na adresu erecept@sukl.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky SÚKL qwfai2m. Žádost podejte/předložte ve formátu PDF podepsanou osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce.

​b) Písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem statutárního zástupce na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

 

 

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Tento požadavek vyplývá z legislativy, kterou je SÚKL povinen respektovat. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

Více informací o tom, jak začít používat elektronický recept naleznete ZDE.

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele. Není tedy potřeba ani informovat SÚKL při prodloužení certifikátu nebo změně certifikační autority (dodavatele certifikátu).

 

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

Lékaři, kteří chtějí předepisovat individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití a v minulosti již obdrželi přístupové údaje k systému eRecept, musí podat žádost uvedenou na adrese: https://pristupy.sukl.cz (Předepisování léčebného konopí).

Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept ještě nemá, tak je možné si o doplnění specializace požádat přímo v rámci Žádosti zdravotnického pracovníka o vydání přístupových údajů k IS eRecept. Vše tak vyřídí najednou jedinou žádostí.

Předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití je určeno lékařům, kteří dosáhli specializované způsobilosti uvedené ve vyhlášce č. 236/2015 Sb.

 

Pokud používáte v ordinaci více IČZ/IČP (a tedy nyní máte více razítek z různými čísly), pak musíte požadovat tuto funkčnost po svém dodavateli SW.

Z hlediska eReceptu je IČZ/IČP a případně i odbornost zadávána na každý předpis zvlášť a nejedná se tedy o údaj vázaný na registraci subjektu či pracoviště. Tento údaj tedy není ani nijak odvozovaný z použitého přístupového certifikátu, který dostane pracoviště od SÚKL. Centrální úložiště eReceptů nijak nelimituje SW pro lékaře v tom, jakým způsobem bude umožňovat výběr IČZ/IČP při každém předpisu.

 

Jeden předpis má velikost do 10kb. Pokud předepíšete 50 předpisů denně, tak měsíčně využijete cca 15 MB pro vystavování předpisů. V případě že chcete i stahovat informace o výdejích tak lze očekávat dvojnásobný objem dat. Pro vnímání rychlosti je zásadní nicméně tzv. latence spojení. Ta může být u bezdrátových spojení pomalejší než u drátových, nicméně v zásadě by pro předepisování eReceptů u jednoho lékaře mělo postačovat i mobilní EDGE připojení, není-li k dispozici vysokorychlostní drátové či bezdrátové spojení.

 

Lze zkusit v internetovém prohlížeči otevřít adresu https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar. K tomuto je však potřeba aby prohlížeč mohl využít SSL certifikát vystavený SÚKL. V případě použití adresy https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar?wsdl bude navíc zobrazena výzva pro zadání uživatelského jména a hesla. Pokud se následně nezobrazí chyba, pak je internetové spojení, prostupy přes firewall, SSL certifikát a případně uživatelské jméno a heslo správné a funkční.

 

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

 

Od 1.1.2022 dochází ke změně legislativy a recepty s modrým pruhem je povinné předepisovat elektronicky. Listinná podoba bude zachovaná pouze při zákonem daných výjimkách. SÚKL je povinen se řídit platnou legislativou.

 

Z pohledu IS eRecept je název ulice v adrese nepovinný údaj. V tomto případě uvedete název obce, číslo popisné či evidenční a PSČ. V případě že váš SW vyžaduje uvedení ulice v adrese pacienta, musíte se obrátit na dodavatele svého SW. Občas se stává, že SW lékaře posílá název ulice o nulové délce namísto jeho úplné absence u obcí bez názvů ulic, což vede k chybě.

 

Tato chyba může být v některých případech způsobena chybným zadáním adresy pacienta v SW lékaře. Obvyklou chybou je zejména doplňující text v poli pro číslo popisné v adrese pacienta. Například místo „123“ je uvedeno „123 – zvonek č.4“ nebo „123/4“ (sloučení čísla popisného a orientačního do jednoho pole). To však není z hlediska CÚER akceptovatelné jako číslo popisné, které musí být čistě numerickou hodnotou bez přílepků. Podobně je nezbytné uvést v adrese název obce a PSČ a tyto hodnoty tedy musí být vyplněny v SW lékaře. Povinnost uvádění adresy na receptu vyplývá z vyhlášky (nejde o libovůli SÚKL) a tato povinnost platila i dříve a to i pro papírový recept. V případě, že pacient nemá email, tak je nutné, aby nebyl zadán vůbec a nepoužívat hodnotu „ne“ namísto platné emailové adresy. Pokud nelze chybu S009 vyřešit tímto jednoduchým způsobem, tak je nutné kontaktovat skutečně výrobce daného SW pro lékaře. U hodnot „123/4“ uvedených v kolonce pro číslo popisné, by měl SW lékaře automaticky odeslat pouze část před lomítkem a nevyžadovat po lékaři opravu adresy pacienta.

 

CÚER podporuje rozlišení úhrady pacientem nebo zdravotní pojišťovnou (základní či zvýšená úhrada). Konkrétní způsob zadání této položky záleží na daném SW předepisujícího lékaře. U vojáků (pojištěných u VoZP) dále je možné vyžadovat úhradu doplatku léčiva armádou přes VoZP.

 

Pro lékaře předepisující ad usum proprium je dostupná webová aplikace, prostřednictvím které je možné eRecepty vystavovat. Tato aplikace je přístupná na webové adrese https://system.erecept.sukl.cz. Aplikace je k dispozici zdarma, lékař však musí disponovat přístupovými údaji k systému eRecept a osobním kvalifikovaný certifikátem, který je zapotřebí při aktivních operacích (předepisování/oprava/storno eReceptů a ePoukazů). Druhou možností přístupu je prostřednictvím Identity občana, zde pak není zapotřebí při aktivních operacích používat osobní kvalifikovaný certifikát. V obou případech přihlášení musí mít předepisující komunikační SSL certifikát pro své „fiktivně“ zřízené pracoviště. 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f stanovuje specifické situace, kdy je možné i nadále vystavit i klasický listinný recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu je uveden jako jedna z výjimek. 

Lékaři, kteří chtějí předepisovat ad usum propripum, musí mít se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. 

Ve chvíli, kdy bude lékař mít zájem o předepsání léčivých přípravků pro svoji potřebu či pro potřebu svých rodinných příslušníků elektronickou cestou, musí disponovat komunikačním SSL certifikátem „fiktivně“ zřízeného pracoviště, který lékaři zprostředkuje komunikaci mezi IS eRecept a aplikací pro předepisování léčivých přípravků. Tento certifikát lékař získá od SÚKL na základě žádosti podané prostřednictvím online formuláře na portálu externích identit.  

Do formuláře žádosti musí žadatel zároveň vždy přiložit i kopii smlouvy, kterou má uzavřenou se zdravotní pojišťovnou, tedy zvláštní smlouvu o předepisování týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) je nutné, aby byly osobní údaje třetích osob v této smlouvě začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. 

Na základě takto předložené žádosti bude následně lékaři zaslán přístup pro vygenerování SSL certifikátu. Využívání tohoto certifikátu je nezbytnou podmínkou pro elektronické předepisování léčivých přípravků. 

Jak je uvedeno výše, pokud nebude lékař používat Identitu občana, potřebuje i své přístupové údaje k systému eRecept. Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept ještě nemá, tak je možné si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu požádat přímo v rámci Žádosti zdravotnického pracovníka o vydání přístupových údajů k IS eRecept. Vše tak vyřídí najednou jedinou žádostí. 

Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept již má, požádá si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu prostřednictvím online formuláře eRecept ADUP

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k nastavení „fiktivního“ pracoviště pro předepisování ad usum proprium, nebude možné provádět elektronickou preskripci v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení. 

Existují celkem 4 cesty předání identifikátoru pacientovi zajišťované ze strany IS eRecept. Vytištěná průvodka eReceptu, zaslání emailu s průvodkou eReceptu jako přílohou ve formátu pdf zašifrovaném číslem pojištěnce pacienta (odeslání zajišťuje IS eRecept), zaslání identifikátoru eReceptu prostřednictvím SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma) nebo využití webové či mobilní aplikace pacienta, který se jejím prostřednictvím může podívat na veškeré své vystavené eRecepty. Volba způsobu předání identifikátoru je na úvaze pacienta.

Požadavek na zaslání emailu nebo SMS od IS eRecept musí být vyžádán ze strany předepisujícího lékaře (přes jeho SW). Notifikace se neodesílá automaticky na zadané emaily a telefonní čísla bez tohoto explicitního požadavku.

Kromě toho může SW lékaře odesílat email nebo SMS nebo generovat průvodku pro pacienta sám bez IS eRecept.

 

IS eRecept přiděluje identifikátor eReceptu, jakmile SW lékaře prostřednictvím webové služby takovou žádost zašle. Vytvořený eRecept je jednoznačně identifikován a uložen do CÚER s tímto identifikátorem a rozhodně není třeba nic tisknout, aby byl tento identifikátor znám. Identifikátor eReceptu není znám před odesláním eReceptu do CÚER.

 

Zaslání identifikátoru eReceptu zajišťuje IS eRecept, nikoli SW na straně lékaře nebo stomatologa. Tento SW musí mít nainstalovaný modul pro komunikaci s CÚER a zároveň musí podporovat všechny funkcionality, které IS eRecept umožňuje. Odeslání emailu pacientovi je pak pouze označení cesty předání a zadání/potvrzení emailu, na který má být identifikátor doručen. Existují nicméně také SW, které odesílají vlastní emaily či SMS z účtu lékaře. Je proto nutné ověřit u dodavatele SW, jak je daný SW nastaven.

 

K odeslání SMS i emailu dojde do jedné minuty. Doručení u SMS je otázkou operátora, kterého pacient používá. U emailů může dojít k delší prodlevě doručení emailu na straně jeho poskytovatele emailu. S ohledem na to, že email obsahuje průvodku v podobě šifrovaného PDF, může být emailová notifikace vyhodnocena poskytovatelem emailu pacienta jako spam a pacient ji nalezne ve své schránce ve složce pro nevyžádanou poštu. Tento fakt nemůže SÚKL ze své strany ovlivnit.

 

V případě že daný lék nemá v číselníku uvedenou sílu, formu nebo balení, tak je potřeba daný element vůbec neuvádět při zakládání eReceptu. Ze standardně zadávané čtveřice údajů se pak stává trojice. Tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem a samotný lékař ji při užívání SW a výběru léčiva ze seznamu není schopen ovlivnit.

 

IS eRecept používá výhradně číselník zveřejňovaný SÚKL na opendata.sukl.cz. Tento číselník musí umět využívat SW lékaře a musí jej aktualizovat vždy ráno prvního dne měsíce. Ostatní číselníky léčiv používané v ČR, například ten který zveřejňuje VZP, nejsou pro eRecepty určující, přestože jejich obsah může být z větší části shodný s číselníkem SÚKL. Příčinou chyb C004, C005 a C013 je skutečnost, že SW lékaře nemá načtený aktuální číselník z opendata.sukl.cz.

 

Pro pacienty bez čísla pojištěnce se vyplňuje pouze datum narození. Postup vyplňování těchto polí je závislý na konkrétním lékařském SW. V takovém případě se číslo pojištěnce vůbec neodesílá a tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem.

 

Pole pro vyplnění ZP je nepovinné, pro tyto pacienty jej tedy nevyplňujete. V takovém případě se kód pojišťovny vůbec neodesílá a tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem.

 

IČP nemusí být zdravotní pojišťovnou přiděleno. Pokud nebylo zdravotní pojišťovnou přiděleno identifikační číslo, uvede se do příslušného pole: „00000000“. V rámci elektronického předepisování se pro hrazené položky jedná o povinný údaj.

 

SW lékaře to má bezodkladně zobrazit, poté co tuto informaci získá, tedy nemá s tím čekat do příští návštěvy pacienta (příznak PRISTI_NAVSTEVA).  SW tuto informaci získá pomocí funkcí PripravitVydejePredepisujiciho, StahnoutVydejePredepisujiciho a PrevzitVydejePredepisujiciho, což vede k určitému zpožděním. V případě že jde o výdej v pátek, tak se o tom lékař dozví nejdřív v pondělí. S touto prodlevou se počítá a stále to splňuje definici režimu „bezodkladně“ dle dokumentace.  Citace z dokumentace pro SW vývojáře:

BEZODKLADNE – SW lékaře by měl zobrazit poznámky k výdeji bezodkladně po získání této informace z CÚeR (obvykle tedy následující pracovní den po zapnutí PC).

 

Je nutné si především vyjasnit v jakém právní poměru probíhá zastupování a která ordinace reálně ošetřuje pacienta. Pokud jde o dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, podle které zastupující lékař pracuje pro zastupovaného, tak by měl správně používat PC v ordinaci zastupovaného lékaře a zapisovat do normální dokumentace pacienta v původní ordinaci. Pak tedy automaticky používá SSL certifikát ordinace zastupovaného lékaře a zastupovaný lékař musí pouze pro tohoto „nového pracovníka“ připravit uživatelský účet ve svém SW, protože tento pracovník má jiné uživatelské jméno a heslo pro CÚeR.

Druhá možnost je, že pacienta ošetřuje reálně zastupující lékař ve své vlastní ordinaci. Pak by používal zcela normálně svůj vlastní PC se svým SSL certifikátem a zapisoval by to do své dokumentace. Nijak se nemění ani nastavení jeho uživatelského jména a hesla. Otázka komu jde předepsání LP do limitu u zdravotní pojišťovny s tím v podstatě nijak nesouvisí. IČP/IČZ se uvádí na každém předpisu zvlášť (viz jiná otázka k lékařům s více razítky pro střídání více IČP). V takovém případě tedy musí lékař požadovat po svém dodavateli SW, aby mu umožnil měnit IČP/IČZ na vystavovaném předpisu a nešlo pouze o fixní nastavení jediné hodnoty v konfiguraci systému.

 

V tomto případě je do pole kód ZP vyplněn kód "000" (umělý kód pro Ministerstvo zdravotnictví), kmenové číslo pacienta je vyplněno do pole číslo pojištěnce a identifikace VŠ se uvede do poznámky.

 

Nehrazené léčivo lze předepsat bez uvedení čísla pojištěnce a kódu pojišťovny. Hrazené léčivo je pak možné dle pojišťovny předepsat na matku, anebo na dočasné číslo pojištěnce. Je nutné se informovat u dané zdravotní pojišťovny, který způsob akceptuje.

 

Lékárna při vykazování vydaných LP uvádí v dávce dokladů pro ZP druh pojistného vztahu (atribut DDPP = 4). V případě osob pojištěných v jiné zemi EU, kteří mají u nás pouze tzv. výpomocnou registraci (například u VZP) se na papírový recept uváděla poznámka u kódu pojišťovny (např. „111/EU“). V případě eReceptu je tedy vhodné uvést tuto skutečnost do poznámky k eReceptu. Lékárník může dále použít službu B2B VZP „Stav pojištění – průběh pojištění B2B“, která by jej měla informovat o tom, že dané číslo pojištěnce bylo přiděleno EU pojištěnci a tento doklad zařadit do samostatné dávky. V případě, že pole pro uvedení poznámky u předpisu v SW lékaře chybí, je nutné se obrátit na výrobce daného SW.