Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky

Co je ePoukaz?

Jedná se o zavedení elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky (ZP). Účinnost zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který zavádí možnost vystavení elektronických poukazů, je od 26. května 2021. Ustanovení tohoto zákona týkající se elektronických poukazů se však nepoužijí do prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů. Sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů. Evidence elektronických poukazů (ePoukazů) je v tuto chvíli nastavena jako nepovinná. Předepsané ePoukazy budou ukládány do tzv. Centrálního úložiště (Obdobně jako u eReceptu). Centrální úložiště ePoukazů bude součástí informačního systému eRecept. Při vytváření modulu ePoukaz byla snaha o maximální využití stávajících funkcionalit a tím co nejvíce zjednodušit předepisování a vystavování ePoukazů. Elektronizace se týká veškerých typů poukazů, tedy bude možné předepsat poukazy na všechny ZP, které se dosud předepisovaly v listinné podobě.

Každý ePoukaz bude mít jedinečný identifikátor, který bude oproti eReceptu kratší, devítimístný. Obdobně jako tomu je u eReceptu budou existovat čtyři různé způsoby, jak bude možné identifikátor ePoukazu pacientovi předat:

 1. Vystavení papírové průvodky, na kterou bude možné kromě povinných údajů (identifikátor) doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát.
 2. Zaslání e-mailu na adresu pacienta, i v tomto případě je možné doplnit další údaje.
 3. Předání ePoukazu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.
 4. Zaslání SMS na mobilní telefon pacienta.

Spuštění ePoukazu

Dle aktuálně nastaveného harmonogramu implementace je od 20. července 2021 spuštěno testovací prostředí a zveřejněna technická dokumentace pro dodavatele. SÚKL připravil ePoukaz ke spuštění od 1. března 2022, vzhledem k absenci vyhlášky bude však zahájení provozu odloženo. V souladu se Sdělením 54/2022 Sb., o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů, ze dne 8. března 2022, bude ePoukaz spuštěn od 1. května 2022.

Hlavní procesy modulu ePoukaz

Předepisující bude vystavovat ePoukaz obdobně jako tomu je u eReceptu, pro předepisujícího tedy nebude v tomto ohledu žádná velká změna. ePoukazy budou uloženy v Centrálním úložišti elektronických ePoukazů. Výdejce bude vydávat ZP na základě předloženého identifikátoru ePoukazu (obdobný postup jako tomu je u eReceptu). Zůstane zachována i možnost výdeje ZP na základě předloženého identifikačního dokladu pacienta. Zdravotní pojišťovny si budou moci stahovat informace o vydaných ZP, které byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění (obdobně jako eRecepty). Zdravotní pojišťovny budou mít k dispozici rozhraní, ze kterého budou moci v první fázi načítat ePoukazy určené ke schválení. Předepisující i vydávající budou moci využívat jak svůj SW, který mají na pracovišti, tak aplikace, které vytvoří SÚKL stejně jako tomu je u eReceptu. Digitalizace listinných poukazů v tuto chvíli nebude zavedena. Pacient bude mít k dispozici náhled na veškeré své ePoukazy prostřednictvím pacientské aplikace.

Rozdíly proti eReceptu

ePoukaz bude v mnoha případech kopírovat služby eReceptu, je ale pár výjimek, kde se ePoukaz bude lišit. Například:

 • Širší portfolio uživatelů systému eRecept (ne pouze lékaři a lékárníci, ale i výdejci, optici, ostatní pracovníci lékáren). S tím souvisí i rozšíření možností získání přístupů k systému eRecept a rozšíření přidělených rolí.
 • Větší variabilita typů poukazů:
 1. Poukaz 12 – ZP ze skupiny 09 ZP pro korekci zraku (Poukaz na brýle a optické pomůcky)
 2. Poukaz 13 – všechny ostatní ZP + skupina 9.04 ZP kompenzační pro zrakově postižené (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku)
 3. Poukaz 14 – ZP ze skupiny 08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu (Poukaz na foniatrickou pomůcku)
 • Vyřešení práce s grafickými prvky (obrázky), které byly součástí listinných poukazů. Byly nahrazeny výběry z číselníků a validacemi pro správné vyplnění.
 • Vyšší míra zapojení revizních lékařů. Zdravotní pojišťovny budou pro komunikaci využívat nové rozhraní, které bude ve druhé fázi projektu otevřené pro oboustrannou komunikaci. ePoukazy budou mít kromě stavů analogických pro eRecept ještě zvláštní doplňkovou sadu stavů pro proces schvalování u příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Procesy týkající se cirkulovaných ZP, zápůjčky ze strany zdravotních pojišťoven. Součástí schvalovacího procesu budou variantně i informace o identifikaci konkrétního ZP a místě jeho vyzvednutí.
 • Komplikovanější komunikace s výdejním místem (v případě schvalování revizním lékařem, individuálně vyráběné pomůcky). Komunikace mezi předepisujícím, výdejcem a zdravotní pojišťovnou bude umožňovat i vkládání příloh.