Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Registrace pro uživatele IS eRecept

Na základě novelizace zákona č.378/2007 Sb., o léčivech, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích došlo k povýšení „hlavní“ verze rozhraní IS eRecept a rozšíření o ePoukaz. SÚKL (oddělení eRecept) připravil aktuální verzi testovacích scénářů pro registraci lékařských, lékárenských software, software pro ePoukaz a přeshraniční výměny eReceptů, které jsou nápomocny pro lepší orientaci koncového uživatele v úrovni spolupráce systému s informačním systémem eRecept.

Jak registrace probíhá?

Aby si jednotlivé informační systémy mezi sebou rozuměly, je zapotřebí, aby byla komunikace řádně otestována a prověřena. V rámci prováděné registrace je ověřováno jak využívání jednotlivých služeb, tak i interpretace dat v Centrálním úložišti elektronických receptů, Centrálním úložišti elektronických ePoukazů i v daném klientském systému. Na základě ověření jednotlivých předepsaných kroků a vzájemné komunikace jednotlivých software a informačního systému eRecept bude vydáno osvědčení o registraci pro konkrétní software včetně uvedení verze, pro kterou je osvědčení vydáno. Zaregistrovanému systému bude zároveň vygenerován 12 znakový (eRecept), 9 znakový (ePoukaz) alfanumerický unikátní identifikátor, který bude registrovaným software zasílán v komunikaci prostřednictvím webových služeb.

Kdo se registruje?

Registraci softwaru zajišťuje vždy jeho výrobce. V případě, že se jedná o software, který si pro svoji potřebu vyvíjí zdravotnické zařízení, tak žádá toto zdravotnické zařízení.

(V případě, že se jedná o software, který si pro svoji potřebu vyvíjí výdejna zdravotnických prostředků, tak žádá výdejna zdravotnických prostředků.)

Pokud jeden systém zajištuje funkci lékařského i lékárenského software, probíhá registrace odděleně pro lékařskou a lékárnickou část. Analogicky i pro ePoukaz.

Registrace probíhá  pro eRecept (lékař/ lékárník) a ePoukaz odděleně.

Jak podat žádost o registraci systému?

Žádost o registraci systému je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky (zprávy) adresované na oddělení elektronického receptu a musí obsahovat následující povinné údaje:

  • Název výrobce
  • Název software
  • Typ software (lékařský/lékárenský, ePoukaz)
  • Verze rozhraní, pro kterou je požadovaná registrace
  • Kontaktní osoba výrobce pověřená komunikací v rámci procesu registrace (včetně telefonu a e-mailu)

Datová schránka SÚKL qwfai2m.

Další komunikace v rámci registračního procesu je vedena prostřednictvím Kontaktního centra, kde musí být kontaktní osoba registrovaná.

Žádosti o registraci pro aktuální verze systému eRecept je možné zasílat od 1. 3. 2022.

Technické podmínky pro spuštění registračního procesu

Před začátkem samotných testů je nutné, aby měl výrobce přístup do testovacího prostředí systému eRecept a kontaktní osoba výrobce měla zajištěn přístup do Kontaktního centra. Pokud nemáte zřízen přístup do kontaktního centra (KC SÚKL), požádejte o přístup prostřednictvím formuláře.

Testovací scénáře

Aktuální verze testovacích scénářů pro registraci informačních systémů pro lékaře, lékárníky, optiky, výdejny zdravotnických prostředků, naleznete v příloze tohoto článku.

Průběh registrace

Po přijetí žádosti o registraci bude ze strany SÚKL informována kontaktní osoba výrobce o přidělení testovacích scénářů a vytvoření testovacích dat na straně systému eRecept (testovací prostředí). Výrobci bude zadán termín, do kdy je třeba zahájit testování. Zahájením testování se rozumí provedení všech testovacích scénářů a všech kroků, které nevyžadují součinnost ze strany SÚKL. V případě nedodržení termínu může výrobce požádat o náhradní termín. Další termín bude nabídnut na základě volných kapacit SÚKL. Zároveň bude v Kontaktním centru vytvořen tiket, v rámci, kterého bude probíhat komunikace při testech. Po obdržení této informace budou na straně výrobce provedeny předepsané testy a připraveny předpokládané výstupy (logy, printscreeny atd.). Tyto výstupy výrobce vloží do kontaktního centra. Na straně SÚKL dojde k jejich vyhodnocení a vyrozumění výrobce prostřednictvím Kontaktního centra o výsledku (ukončení testu nebo vyžádání doplňujících informací). Po úspěšném dokončení testů bude vydáno registrační osvědčení.

Časová náročnost registračního procesu je závislá na průběhu testů a předpokládáme, že proběhne v řádu jednotek dní.

Výsledek registrace

Výsledkem registračního procesu je vydání osvědčení o registraci v elektronické podobě, které bude výrobci zasláno do datové schránky.

Registrovaný systém bude zároveň uveden (zveřejněn) v seznamu registrovaných systémů na odkazu ZDE.

Platnost registrace

Osvědčení o registraci je vydáváno na konkrétní „hlavní“ verzi rozhraní IS eRecept, pro konkrétní klientský systém.

Nová registrace je nutná vždy při změně „hlavní“ verze rozhraní systému eRecept. Nutnost nové registrace bude zveřejněna na webových stránkách elektronické preskripce.

V případě, že se výrobce chystá vydat nový produkt či stávající zásadním způsobem upgradovat, doporučujeme zažádat o novou registraci.

Registrace může být ze strany SÚKL jednostranně odebrána v případě, že dojde ke zjištění technické nekompatibility daného SW se systémem eRecept či změně zasahující do funkčnosti otestované v rámci procesu registrace.

Bude fungovat neregistrovaný systém?

Registrace systému není povinná. I neregistrovaný systém může komunikovat se systémem eRecept. Místo přiděleného registračního čísla systém zasílá ve webových službách identifikaci výrobce (textová informace).