Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Co je to sdílený lékový záznam?

Lékový záznam pacienta je v podstatě evidence všech vystavených, případně vydaných eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi. Aktuálně je již takovýto seznam eReceptů dostupný samotnému pacientovi prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace.

Aktuálně má také lékař přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sám předepsal. Farmaceut při výdeji pak má možnost zkontrolovat léčivé přípravky pouze na současně předložených receptech. Existující právní stav neumožňuje efektivní kontrolu interakcí a duplicit všech pacientem užívaných léčiv. Přestože díky elektronické preskripci by bylo možné získat data o léčivých přípravcích v podobě, které lze po technické stránce sdílet a využívat poskytovateli zdravotních služeb ve prospěch zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče, tak současná právní úprava sdílení a využití údajů neumožňuje.

 

 

Informační systém eRecept byl od začátku koncipován tak, aby byl na takovéto funkcionality připraven. Vždy jsme zdůrazňovali, že stavíme otevřený systém, který bude možné modernizovat podle požadavků na rozvoj a změn legislativy.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava se týká osobních údajů pacienta, lékaře a farmaceuta, jsou navrhovaná ustanovení formulována tak, aby byla zajištěna odpovídající ochrana osobních a citlivých údajů, které mají být shromažďovány pouze po nezbytně nutnou a zákonem stanovenou dobu a poté jsou neprodleně zlikvidovány.

K údajům v Centrálním úložišti elektronických receptů i Registru léčivých přípravků s omezením mají přístup pouze oprávněné osoby, kterým byly přiděleny přístupové údaje ze strany SÚKL a mají komunikační certifikát poskytovatele zdravotních služeb, tedy lékaři a farmaceuti. Pacient přistupuje ke všem o něm vedeným údajům prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Veškeré přístupy k systému eRecept jsou také logovány a je o nich veden žurnál činností tzn. je zaznamenán každý náhled a každý úkon, který přistupující subjekt provede. Veškerá komunikace probíhá zabezpečeným šifrovaným protokolem.

Sdílený lékový záznam pacienta umožní nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích pro konkrétního pacienta vedených v Centrálním úložišti elektronických receptů. Do lékového záznamu je možné nahlédnout pouze pro pacienta, který byl při předepisování léčivého přípravku jednoznačně ztotožněn vůči registru obyvatel (ROB). V případě, že nedojde ke ztotožnění pacienta, je sice možné elektronický recept vystavit, ale léčivé přípravky není možné přiřadit ke konkrétnímu pacientovi, a tudíž nemohou být zobrazeny v jeho lékovém záznamu.

Po pečlivém zvažování situace v ČR byl se zřetelem na skutečný přínos a praktickou využitelnost lékového záznamu pacienta zvolen tzv. opt-out systém. Takže pokud pacient nevysloví nesouhlas s nahlížením, může lékař a farmaceut do lékového záznamu pacienta nahlížet. Svůj nesouhlas s nahlížením může pacient vyslovit kdykoliv a rovněž kdykoliv ho může odvolat. Vyslovený nesouhlas platí pro všechny lékaře a farmaceuty. Pacient, ale může udělit selektivní souhlas s nahlížením pro konkrétní lékaře nebo farmaceuty.

Evidence všech udělených či odvolaných souhlasů bude zajištěna prostřednictvím správy souhlasů systému eRecept.

Prioritou při zavádění veškerých změn v přístupu k lékovému záznamu byl a je vždy pacient. Aby byla jeho léčba co nejefektivnější a maximálně bezpečná, je nutné, aby jeho ošetřující lékař, případně farmaceut vydávající mu předepsané léky měl komplexní přehled o jeho medikaci a mohl se tak zodpovědně rozhodnout, jakou léčbu, potažmo jaké léky předepsat.

Současně se zprovozněním sdíleného lékového záznamu bude možné využít i kontrolu duplicitního předepsání léčivých přípravků. Pokud bude mít lékař či lékárník k dispozici kompletní evidenci předepsaných léků pro daného pacienta, bude moci posoudit, zda nejsou některé léky duplicitní k jiným, které pacient užívá.

V další fázi rozvoje elektronické preskripce se počítá i s kontrolou možných interakcí mezi léky, které pacient užívá.

Sdílený lékový záznam, kontrola duplicitního předepisování léků a kontrola interakcí by tedy měla přinést nejenom vyšší míru bezpečí pro pacienta, přehled a kontrolu nad užívanými léky, ale v neposlední řadě bude mít efekt i na snížení nákladů na preskripci jako takovou. Zamezením duplicit při předepisování léků dojde k ušetření v současné době nadbytečně vynaložených peněz na léky předepsané dvoj i vícenásobně.