Informace o postupu zřízení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování a výdej IPLP s obsahem konopí

Informace o zřízení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv jako správce Registru léčivých přípravků s omezením (RLPO) dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech § 81a umožňuje lékařům a lékárníkům přístup k RLPO.

Lékaři, kteří chtějí předepisovat IPLP s obsahem konopí, musí mít v první řadě zřízený přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER). Následně je nezbytné podat Žádost o  zpřístupnění předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití prostřednictvím níže přiloženého stejnojmenného formuláře.

LÉKAŘ

V žádosti lékař uvede své identifikační údaje v rozsahu:

  • Titul
  • Jméno
  • Příjmení
  • LDAP UID lékaře nebo datum narození
  • Dosažené specializované způsobilosti
  • Souhlas / nesouhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zveřejněním.

Formulář žádosti může lékař odeslat třemi způsoby:

  • Písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;
  • Prostřednictvím e-mailu na adresu rlpo@sukl.cz. V tomto případě musí být buď žádost nebo e-mailová zpráva elektronicky podepsána žadatelem;
  • Prostřednictvím vlastní datové schránky lékaře.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zpracuje žádost a ověří uvedené specializované způsobilosti u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). (Žadatel nepřikládá kopie osvědčení o dosažené způsobilosti.)
O výsledku ověření je žadatel informován a v případě kladného stanoviska je lékaři povolen přístup k RLPO a umožněno předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití.

Samotné předepisování IPLP s obsahem konopí je prováděno prostřednictvím lékařského SW.

LÉKÁRNÍK

Lékárníkům je přístup do RLPO pro výdej konopí umožněn automaticky. Podmínkou je jako u lékařů, aby měl lékárník zřízený přístup k CÚER.

Lékárník tedy nemusí podávat žádnou speciální žádost o přístup k RLPO.

Žádost o zpřístupnění předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Žádost o zpřístupnění předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití