Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Podejte „Žádost o obnovení přístupových údajů“. Jedná se o volně formulovanou žádost. Uveďte své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojte úředně ověřený vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány obratem poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Pokud neuvedete v žádosti e-mailovou adresu nebo ID datové schránky, budou Vám zaslány vždy poštou. Dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových přístupových údajů a provedení změny jejich hesel.

V žádosti uveďte, jakým způsobem Vám máme zaslat obnovené přístupové údaje.

  1. Datovou schránkou
  2. E-mailem
  3. Poštou

Pokud zvolíte možnost zaslání e-mailem, sdělte nám mobilní číslo, na které Vám zašleme heslo k dokumentu.

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dosud nebyla doručena dodejka. Pravděpodobně se jedná o chybu na straně České pošty. Pro zrychlení řešení tohoto problému podejte čestné prohlášení. V něm uveďte volnou formou, že Vám byly přístupové údaje doručeny do vlastních rukou a že jste je převzal/a v neporušeném stavu.

Čestné prohlášení zašlete elektronicky datovou schránkou, e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz, nebo písemně na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.

V případě odeslání prohlášení prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva. Při odeslání prohlášení prostřednictvím České pošty, nemusí být podpis úředně ověřený.

SÚKL neobdržel dodejku, potvrzující převzetí přístupových údajů. Váš účet v PEI není inicializovaný, připravený pro změnu hesla. Je nutné počkat na doručení dodejky.

Věnujte zvýšenou pozornost zadávanému textu a informaci o kritických znacích uvedených v obálce s přístupovými údaji. Po zadání hesla se Vám v řádku jeho zápisu objeví ikona pro vizuální kontrolu. Systém Vám neumožní změnu hesla ani v případě chybně zadávaného nového hesla.

Informace o náležitostech nového hesla naleznete uvnitř obálky s přístupovými údaji.

Pro větší přehlednost doporučujeme zapsat hesla stará i změněná spolu s názvy uživatele v textovém editoru, který umožní jednoduché kopírování hesel do polí pro jejich změnu. Vytvořený dokument pak může sloužit k archivaci hesel.

Pro všechna měněná hesla platí stejná politika:

  • Heslo musí mít minimálně 10 znaků a maximálně 29 znaků.
  • Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Písmena musí být bez diakritiky.

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele.

Je nutné, aby byla Vaše lékárna připojena k SÚKL. Při registraci lékárny jste od místně příslušné OKL obdrželi přístupové údaje, které lékárnu připojí.

Dále je nutné, aby lékárníci dané lékárny měli přístup k CÚER. Ten získají prostřednictvím „Žádosti lékárníka o přístup k CÚ“, kterou naleznete na webových stránkách https://epreskripce.cz - Registrační formuláře (pro odeslání žádosti z webu a další práci s eRecepty je třeba mít zaručený elektronický podpis, informace o tom, jak jej získat, naleznete také na výše uvedeném odkaze v článku „Jak začít používat eRecept“). 

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

Lékaři, kteří chtějí předepisovat individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí, musí podat žádost uvedenou na adrese: https://epreskripce.cz (Formulář lékaře žádosti o přístup k Registru pro léčivé přípravky s omezením - RLPO).

Předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití je určeno lékařům, kteří dosáhli specializované způsobilosti uvedené ve vyhlášce č. 236/2015 Sb.

Kód pracoviště je jedenáctimístné číslo uvedené v obálce s přístupovými údaji v části údaje zdravotnického zařízení k zabezpečenému přístupu k CÚER.

Nikoliv, současná legislativa neumožňuje preskripci omamných a psychotropních látek na eRecept.

Přihlaste se na portál https://pristupy.sukl.cz. Zvolte nabídku II. Portál externích identit. Vyberte typ žádosti v závislosti na subjektu, pro který chcete generovat SSL certifikát.

Pro zdravotnické zařízení zvolte možnost Zdravotnická zařízení. Přihlašovací jméno je uvedeno v obálce s přístupovými údaji: Přístup zdravotnického zařízení do CÚ. Heslo je Vámi nově zvolené změněné na portále pro externí identity.

V případě lékárny zvolíte možnost Lékárna. Přihlašovací jméno je číslo Sonic uvedené v obálce s přístupovými údaji lékárny. Heslo je uvedeno taktéž v obálce s přístupovými údaji lékárny pro Sonic.

Rozdíl mezi eReceptem a „klasickým“ receptem je minimální. Elektronická preskripce, tedy eRecept, je zakotven v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a dále pak ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona jsou obě formy receptu rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tedy stejné.

eRecept, na rozdíl od klasického receptu, obsahuje identifikátor a jeho vyjádření v čárovém kódu, a to v jednodimenzionální, případně i dvoudimenzionální formě. Identifikátor přiřazuje k receptu CÚER a prostřednictvím identifikátoru vyhledává lékárník (jeho SW) konkrétní eRecept s předepsanými léčivy a je tak umožněn jejich výdej.

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

Při výdeji léčiv předepsaných na eRecept se zdravotní pojišťovna ani totožnost pacienta nekontroluje. Výjimku představuje pouze výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, které nesmí být předepsány nebo vydány osobě mladší 18 let. V případě odůvodněné pochybnosti o věku osoby, které je toto léčivo vydáváno, může lékárník požádat o doložení dosaženého věku.

Ano, stejně jako na klasický papírový recept je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek předepsán.

Ano, k výdeji léčivých přípravků je možné sdělit lékárníkovi pouze identifikátor eReceptu. Může být předán například v tištěné formě, ve formě e-mailu, prostřednictvím SMS na mobilním telefonu nebo prostřednictvím webové aplikace pacienta. Identifikátor je možné předat lékárníkovi i ústně. Ideální forma je však taková, která obsahuje čárový kód, který umožňuje automatizované načtení eReceptu v lékárně.

Identifikátor eReceptu není osobním údajem, sám o sobě nenese žádnou informaci o osobě, slouží pouze k vyhledání eReceptu v CÚER.

Do systému elektronické preskripce je připojeno více než 2.500 zdravotnických zařízení, včetně velkých a fakultních nemocnic.

Pokud používáte v ordinaci více IČZ/IČP (a tedy nyní máte více razítek z různými čísly), pak musíte požadovat tuto funkčnost po svém dodavateli SW.

Z hlediska eReceptu je IČZ/IČP a případně i odbornost zadávána na každý předpis zvlášť a nejedná se tedy o údaj vázaný na registraci subjektu či pracoviště. Tento údaj tedy není ani nijak odvozovaný z použitého přístupového certifikátu, který dostane pracoviště od SÚKLu. Centrální úložiště eReceptů nijak nelimituje SW pro lékaře v tom, jakým způsobem bude umožňovat výběr IČZ/IČP při každém předpisu.

Náležitosti průvodky eReceptu nejsou přesně definovány. Každý elektronický recept (jeho průvodka) musí být opatřen elektronickým identifikačním znakem (identifikátorem), který je lékařem předán pacientovi. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. Forma předání identifikátoru není legislativou stanovena, lze tedy využít jakékoliv obecně dostupné technologie, které umožní lékárně tyto identifikační znaky číst a zpracovat.

Dle technické dokumentace zveřejněné na webových stránkách SÚKL musí být na předávané průvodce vždy identifikátor vyjádřený alfanumerickým zápisem a ve formě čárového kódu. Vzor průvodky, který bude používán ve webové a mobilní aplikaci dodávané SÚKL, je přiložen níže:

 

Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma výdeje jiného léčivého přípravku, než jaký je předepsaný (ovšem se souhlasem pacienta) a čísla zdravotní pojišťovny. Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

Lékárna v případě eReceptu své výkony dokládá dávkami jako dosud. Příslušná ZP však sama získá potřebná data z CÚER pro kontrolu vyúčtování, není nutné přikládat nějaké dokumenty (eRecept je uložený pouze v CÚER). Podmínky pro předepisování a výdej léčivých přípravků na základě elektronických receptů jsou již zakotveny v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a v jeho prováděcích vyhláškách (54/2008 Sb. a 84/2008 Sb.).

Obchodní procesy jednotlivých provozovatelů lékáren zůstávají daným řešením nedotčeny. Bezpečnost připojení je dána provozovaným řešením na bázi technologie, kdy jsou data zabezpečena (zašifrována) na straně provozovatelů lékáren.

Připojení k CÚER je nezávislé na používaných informačních systémech na straně provozovatelů lékáren, tudíž je vyloučen vznik škody v souvislosti s případnou nekompatibilitou systémů. SÚKL tedy nemá uzavřenu popsanou odpovědnostní pojistku.

SÚKL žádná data z elektronických receptů neshromažďuje. Je pouze správcem a provozovatelem Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO), nemá přístup ke zde uchovávaným datům, veškeré činnosti podléhají platné a účinné legislativě. Informační systém eRecept je zařazen mezi významné systémy státní správy, což dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti vyžaduje vysoké nároky na fyzické i hardwarové a softwarové zabezpečení jak celého systému, tak vlastního datového centra.

Lékař je prostřednictvím svého SW zpětně informován, jaký léčivý přípravek si jeho pacient vyzvedl.

Lékař může uvést v eReceptu informaci, že musí být pacientovi vydán pouze předepsaný léčivý přípravek (symbol „Nezaměňovat“).

Komunikační rozhraní umožňuje předepsat i vydat hromadně vyráběný léčivý přípravek (HVLP) s přiděleným kódem SÚKL, hromadně vyráběný přípravek bez přiděleného kódu (individuální dovoz pro pacienta) a individuálně připravované léčivé přípravky ze surovin a HVLP, včetně použitého materiálu. Tyto a další informace jsou součástí dokumentace komunikačního rozhraní.

Pro využívání eReceptu není vyžadován speciální HW na straně uživatelů. Nezbytný je pouze přístup k internetu.

Systém eReceptu je navržen tak, aby umožňoval přístup klientů z libovolného operačního systému a vývojového prostředí. Komunikace mezi klientem a serverem je řešena výměnou XML zpráv. Je vystaveno komunikační rozhraní ve formě webových služeb. 

Zabezpečení systému je řešeno autentizací a autorizací přistupující osoby (lékaře nebo lékárníka), která je na základě své žádosti vybavena přístupovými údaji ze strany SÚKL. Zabezpečení přenosu dat je prováděno prostřednictvím technologie SSL.

Aktualizace systému jsou řešeny na úrovni vystavení nové služby a rozhraní definovaného v novém jmenném prostoru XSD. Verzi komunikačního rozhraní a jeho zpráv určuje jmenný prostor, ve kterém jsou zprávy definovány. To umožňuje paralelní nasazení a souběžný provoz.

Komunikační protokoly a porty, na kterých probíhá komunikace, jsou zveřejněny na webových stránkách epreskripce.cz. Výrobci SW mají navíc k dispozici testovací prostředí CÚER, ve kterém mohou vyvíjet a zkoušet úpravu SW, která zajistí bezchybnou komunikaci mezi zdravotnickým zařízením a CÚER.

Pokud nebude možné, aby se předepisující lékař připojil prostřednictvím svého SW k CÚER, nebude možné takto získat identifikátor eReceptu a nebude tedy možné vystavit eRecept touto cestou. Lékař bude mít od podzimu roku 2017 možnost využít i webovou nebo mobilní aplikaci na jakémkoli elektronickém zařízení, k vystavení eReceptu pak bude třeba kromě vlastních přístupových údajů a kvalifikovaného osobního certifikátu pouze připojení k internetu.

Pro případy, kdy nebude žádná z těchto možností pro lékaře dostupná, připravuje aktuálně Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlášku, která bude stanovovat specifické situace po 1. 1. 2018, kdy bude možné i nadále vystavit klasický papírový recept. Tato vyhláška je plně v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Statistické výstupy založené na datech z CÚER jsou zpracovávány v anonymizované podobě. Není přípustné a ani možné, aby zdravotnické zařízení získávalo statistické údaje z CÚER. Statistické údaje o svých vlastních poskytnutých zdravotních službách může zdravotnické zařízení získat prostřednictvím svého NIS, vždy však v souladu s legislativou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Každý léčivý přípravek uvedený na předpisu je identifikován jednoznačným identifikátorem ID_LP. K tomuto předepsanému léčivému přípravku a jeho identifikátoru je možné provést výdej. K eReceptu je možné připojit ze strany lékárníka poznámku v rozsahu až 1000 znaků s více úrovněmi priority.

Při výdeji léčivého přípravku na základě předpisu uvádí lékárník stav předpisu z pohledu výdeje léčivého přípravku. V případě, že je eRecept plně realizován, je uveden stav předpisu „plně vydaný“. Tím je předepisující lékař a vydávající lékárník informován o konečném stavu předpisu. Tento stav je možné nastavit i v případě, že jeden z předepsaných léčivých přípravků nebyl z jakéhokoli důvodu vydán. Případně je možné uvést poznámku, např. o interakci s předepsaným, ale nevydaným léčivým přípravkem.

U každého eReceptu je možné uvést poznámku, kde je možné uvést důvod změny lékové formy.

IČP nemusí být zdravotní pojišťovnou přiděleno. Pokud nebylo zdravotní pojišťovnou přiděleno identifikační číslo, uvede se do příslušného pole: „00000000“. V rámci elektronického předepisování se jedná o povinný údaj.

CÚER podporuje rozlišení úhrady pacientem nebo zdravotní pojišťovnou. Konkrétní způsob zadání této položky záleží na daném SW předepisujícího lékaře.

Pro lékaře předepisující ad usum proprium bude dostupná webová aplikace, prostřednictvím které bude moci eRecepty vystavovat. Tato aplikace bude přístupná na webové adrese, která bude včas zveřejněna na stránkách SÚKL (aplikace by měla být k dispozici na podzim roku 2017). Aplikace bude k dispozici zdarma, lékař však bude muset disponovat kvalifikovaným osobním certifikátem a přístupovými údaji.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) v současné době připravuje vyhlášku, která stanoví specifické situace po 1. 1. 2018, kdy bude možné i nadále vystavit i klasický papírový recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu by měl být uveden jako jedna z výjimek. Tato vyhláška je plně v gesci MZČR.

Nový informační systém eRecept, který byl nasazen do pilotního provozu, kromě jiného přináší usnadnění práce s identifikátorem eReceptu. Ten je nyní zkrácen na 12místný alfanumerický kód s vyloučením sporných znaků (0 – pro možnou záměnu s O, 1 – pro možnou záměnu s I, Y a Z – pro možnou záměnu s X). Prioritní cestou však zůstává nasnímání daného kódu čtečkou v lékárně.

Pro vyzvednutí předepsaných léčivých přípravků nepotřebuje pacient mobilní telefon. Nejčastější formou předávání identifikátoru eReceptu od lékaře pacientovi zcela jistě zůstane papírová průvodka, na což jsou pacienti zvyklí. Alternativní možnosti využívání e-mailu nebo chytrého telefonu budou využity vždy po dohodě s pacientem, tedy tehdy, kdy si to bude pacient sám přát.

IS eRecept přiděluje identifikátor eReceptu, jakmile SW lékaře prostřednictvím webové služby takovou žádost zašle. Vytvořený eRecept je jednoznačně identifikován a uložen do CÚER s tímto identifikátorem a rozhodně není třeba nic tisknout, aby byl tento identifikátor znám.

Zaslání identifikátoru eReceptu zajišťuje IS eRecept, nikoli SW na straně lékaře nebo stomatologa. Tento SW musí mít nainstalovaný modul pro komunikaci s CÚER a zároveň musí podporovat všechny funkcionality, které IS eRecept umožňuje. Odeslání emailu pacientovi je pak pouze označení cesty předání a zadání/potvrzení emailu, na který má být identifikátor doručen.

Pokud nebude lékař k vystavování eReceptů používat vlastní SW, může využít webovou nebo mobilní aplikaci, kterou dodává SÚKL zdarma. Ta bude k dispozici v průběhu podzimu 2017, na webových stránkách (https:/epreskripce.cz) budou veškeré informace včetně návodu k použití.

Existují celkem 4 cesty předání identifikátoru pacientovi. Vytištěná průvodka eReceptu, zaslání emailu s průvodkou eReceptu jako přílohou ve formátu pdf zašifrovaném číslem pojištěnce pacienta (odeslání zajišťuje IS eRecept), zaslání identifikátoru eReceptu prostřednictvím SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma) nebo využití webové či mobilní aplikace pacienta, který se jejím prostřednictvím může podívat na veškeré své vystavené eRecepty.

 

Legislativně nic nebrání tomu, aby byl opakovací recept vydán v jeden den, tj. pacient ho předloží v jeden den vícekrát a lékárna ho vydá. Byť se tak ztrácí jeho funkce a význam, není nikde stanoveno, za jakou dobu smí být pacientem znovu předložen.

Je nutné si především vyjasnit v jakém právní poměru probíhá zastupování a která ordinace reálně ošetřuje pacienta. Pokud jde o dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, podle které zastupující lékař pracuje pro zastupovaného, tak by měl správně používat PC v ordinaci zastupovaného lékaře a zapisovat do normální dokumentace pacienta v původní ordinaci. Pak tedy automaticky používá SSL certifikát ordinace zastupovaného lékaře a zastupovaný lékař musí pouze pro tohoto „nového pracovníka“ připravit uživatelský účet ve svém SW, protože tento pracovník má jiné uživatelské jméno a heslo pro CÚeR.

Druhá možnost je, že pacienta ošetřuje reálně zastupující lékař ve své vlastní ordinaci. Pak by používal zcela normálně svůj vlastní PC se svým SSL certifikátem a zapisoval by to do své dokumentace. Nijak se nemění ani nastavení jeho uživatelského jména a hesla. Otázka komu jde předepsání LP do limitu u zdravotní pojišťovny s tím v podstatě nijak nesouvisí. IČP/IČZ se uvádí na každém předpisu zvlášť (viz jiná otázka k lékařům s více razítky pro střídání více IČP). V takovém případě tedy musí lékař požadovat po svém dodavateli SW, aby mu umožnil měnit IČP/IČZ na vystavovaném předpisu a nešlo pouze o fixní nastavení jediné hodnoty v konfiguraci systému.

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

Správný postup pro vyznačení schválení ATB střediskem u léčiv, které mají příznak indikačního omezení "ATB" je uvést identifikaci schvalujícího lékaře a pracoviště na místo doporučujícího lékaře. Přestože nejede striktně vzato o delegovanou preskripci, tak rozsah údajů je shodný jako u delegované preskripce a proto se používá tato datová pole. Do poznámky receptu se pak uvede text "Schváleno ATB střediskem dne DD.MM.RRRR.".

V případě, že daný SW neumožňuje vyplnit údaje o ATB středisku do pole "doporučující lékař" tak je možné kompletní identifikaci ATB střediska a schvalujícího lékaře (minimálně jméno, příjmení a IČP) rovněž uvést prostým textem v poznámce.

Archivaci dokladu o schválení receptu ATB střediskem si řeší předepisující poskytovatel sám lokálně, tak aby jej byl schopen předložit při revizi zdravotní pojišťovně. Do centrálního úložiště tedy tento doklad o schválení nezasílá, podobně jako se nezasílá doklad o doporučení předpisu u delegované preskripce, který však také musí být založen do zdravotnické dokumentace u poskytovatele.