Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Podejte „Žádost o vygenerování nových přístupových údajů“. Jedná se o volně formulovanou žádost. Uveďte své celé jméno a příjmení, datum narození, doručovací adresu a připojte vlastnoruční podpis. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41. Žádost můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím své datové schránky (DS) nebo e-mailem na adresu: erecept@sukl.cz. V případě zaslání prostřednictvím e-mailu musí být elektronicky podepsaný text žádosti (podepsané PDF), nebo musí být podepsána e-mailová zpráva.

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány obratem poštou. Dojde k zneplatnění stávajících hesel a k CÚ ER nebude možné přistupovat do doby přijetí nových přístupových údajů a provedení změny jejich hesel.

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dosud nebyla doručena dodejka. Pravděpodobně se jedná o chybu na straně doručovatele. Pro zrychlení řešení tohoto problému podejte čestné prohlášení. V něm uveďte volnou formou, že Vám byly přístupové údaje doručeny do vlastních rukou a že jste je převzal/a v neporušeném stavu. Způsob doručení čestného prohlášení zvolte obdobně jako u žádosti o vygenerování nových přístupových údajů (viz výše).

SÚKL neobdržel dodejku, potvrzující převzetí přístupových údajů. Váš účet v PEI není inicializovaný a připravený pro změnu hesla. Je nutné počkat na doručení dodejky.

Věnujte zvýšenou pozornost zadávanému textu a informaci o kritických znacích uvedených v obálce s přístupovými údaji. Po zadání hesla se Vám v řádku jeho zápisu objeví ikona pro vizuální kontrolu. Systém Vám neumožní změnu hesla ani v případě chybně zadávaného nového hesla. Informace o náležitostech nového hesla naleznete uvnitř obálky s přístupovými údaji.

Pro větší přehlednost doporučujeme zapsat hesla stará i změněná spolu s názvy uživatele v textovém editoru, který umožní jednoduché kopírování hesel do polí pro jejich změnu. Vytvořený dokument pak může sloužit k archivaci hesel.

Pro všechna měněná hesla platí stejná politika:

  • Heslo musí mít minimálně 10 znaků a maximálně 29 znaků.
  • Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Písmena musí být bez diakritiky.

Veřejnou část zaručeného elektronického podpisu ztotožňuje SÚKL s uživatelem výhradně v případě předepisování nebo výdeje individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a to opětovným vyplněním žádosti o přístup do Registru léčivých přípravků s omezením (RLPO). Jedná se však pouze o dočasné řešení.

Je nutné, aby byla Vaše lékárna připojena k SÚKL. Při registraci lékárny jste od místně příslušné OKL obdrželi přístupové údaje, které lékárnu připojí. To, že je lékárna připojena, můžete zkontrolovat například tak, že odesíláte hlášení dle pokynu SÚKL LEK-13.

Dále je nutné, aby lékárníci dané lékárny měli přístup k CÚ ER. Ten získají prostřednictvím „Žádosti lékárníka o přístup k CÚ“, kterou naleznete na webových stránkách www.sukl.cz/erecept (pro její odeslání z webu a další práci s eRecepty je třeba mít zaručený elektronický podpis, informace o tom, jak jej získat, naleznete také na výše uvedeném odkaze). 

Proveďte výpis z eReceptu. Výpis bude mít Vámi stanovenou dobu platnosti a předejdete tak výdeji léčiva po exspiraci eReceptu (což není systémově možné).

Pro předpis a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití slouží aplikace uvedená na adrese: https://erecept.sukl.cz.

Pro přístup do této aplikace je nutné podat žádost uvedenou na odkazu výše.

Kód pracoviště je jedenáctimístné číslo uvedené v obálce s přístupovými údaji v části údaje ZZ
k zabezpečenému přístupu k CÚ ER.

Nikoliv, současná legislativa neumožňuje preskripci omamných a psychotropních látek na eRecept.

Přihlaste se na portál pro externí identity (dale jen PEI) jako zdravotnické zařízení. Srolujte níže a v části Přehled přístupů a účtů služeb zvolíte PRIPOJENI a v modrém poli SPRÁVA PŘIPOJENÍ.

Rozdíl mezi eReceptem a klasickým receptem je minimální. Elektronická preskripce, tedy eRecept, je zakotven v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a dále pak ve vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona jsou obě formy receptu rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tedy stejné.

eRecept, na rozdíl od klaisckého receptu, obsahuje identifikátor a jeho vyjádření v čárovém kódu, a to v jednodimenzionální, případně i dvoudimenzionální formě. Identifikátor přířazuje k receptu CÚ ER a prostřednictvím identifikátoru vyhledává lékárník (jeho SW) konkrétní eRecept s předepsanými léčivy a je tak umožněn jejich výdej.

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚ ER stačí jeden SSL certifikát.

Při výdeji léčiv předepsaných na eRecept se zdravotní pojišťovna ani totožnost pacienta nekontroluje. Výjimkou může být pouze výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, které nesmí být předepsány nebo vydány osobě mladší 18 let. V případě odůvodněné pochybnosti o věku osoby, které je toto léčivo vydáváno, může lékárník požádat o doložení dosaženého věku.

Ano, je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek (LP) předepsán.

Ano, k výdeji léčivých přípravků je možné sdělit lékárníkovi pouze identifikátor eReceptu. Může být předán například v tištěné formě, nebo prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Identifikátor je možné předat lékárníkovi i ústně. Ideální forma je však taková, která obsahuje čárový kód, který umožňuje automatizované načtení eReceptu.

Identifikátor eReceptu není osobním údajem, sám o sobě nenese žádnou informaci o osobě, slouží pouze k vyhledání eReceptu v CÚ ER.

Do systému elektronické preskripce je připojeno vice než 700 zdravotnických zařízení, včetně velkých a fakultních nemocnic.

Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma předepsaného léčivého přípravku (ovšem se souhladem pacienta). Za údaje uvedené na eReceptu plně zodpovídá jeho původce, tedy lékař. V případě zjištěných nesrovnalostí je nezbytné požádat lékaře o provedení změny.

Náležitosti průvodky eReceptu nejsou přesně definovány. Každý elektronický recept (jeho průvodka) musí být opatřen elektronickým identifikačním znakem (identifikátorem), který je lékařem předán pacientovi. Tento identifikační znak, na jehož základě bude předepsaný léčivý přípravek v lékárně vydán, musí předepisující lékař sdělit pacientovi. Forma předání identifikátoru není legislativou stanovena, lze tedy využít jakékoliv obecně dostupné technologie, které umožní lékárně tyto identifikační znaky číst a zpracovat.

Podoba průvodky (opis eReceptu) s identifikátorem předpisu uvedeným v podobě čárového kódu může být například následující:

erppruvodka.png

Je uveden identifikátor i jeho převod do čárového kódu. Čárový kód je vyjádřen i alfanumerickým znakem, na obrázku vedeným pod čárovým kódem. Nicméně na průvodku eReceptu lze uvést také pouze identifikátor.

Lékárna v případě eReceptu své výkony nedokládá. Příslušná ZP sama získá potřebná data z CÚ ER pro vyúčtování. Podmínky pro předepisování a výdej léčivých přípravků na základě elektronických receptů jsou již zakotveny v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,  a jeho prováděcích vyhláškách (54/2008 Sb. a 84/2008 Sb.).

Obchodní procesy jednotlivých provozovatelů lékáren zůstávají daným řešením nedotčeny. Bezpečnost připojení je dána provozovaným řešením na bázi technologie, kdy jsou data zabezpečena (zašifrována) na straně provozovatelů lékáren.

Připojení k CÚ ER je nezávislé na používaných informačních systémech na straně provozovatelů lékáren, tudíž je vyloučen vznik škody v souvislosti s případnou nekompatibilitou systémů. SÚKL tedy nemá uzavřenu popsanou odpovědnostní pojistku.

SÚKL žádná data z elektronických receptů neshromažďuje. Je pouze správcem a provozovatelem CÚ ER a nemá přístup ke zde uchovávaným datům, veškeré činnosti podléhají platné a účinné legislativě.

HW klient Cisco 871 disponuje prohlášením o shodě. Z bezpečnostních certifikátů pak například certifikátem FIPS 140 Level 2.

V případě každé poruchy je třeba posoudit, kdo je v daném případě za škodu odpovědný. V případě poruchy vzniklé bez zavinění provozovatele lékárny provádí výměnu routeru bezplatně společnost Vítkovice Solutions. Kontaktní údaje v případě potřeby zprostředkovává oddělení eReceptu na své bezplatné kontaktní lince: 800 900 555.

Lékař je prostřednictvím svého SW zpětně informován, jaký LP si jeho pacient vyzvedl. Lékař může uvést v eReceptu informaci, že musí být pacientovi vydán pouze předepsaný LP.

Komunikační rozhraní umožňuje předepsat i vydat hromadně vyráběný léčivý přípravek (HVLP)
s přiděleným kódem SÚKL, hromadně vyráběný přípravek bez přiděleného kódu (individuální dovoz pro pacienta) a individuálně připravované LP ze surovin a HVLP včetně použitého materiálu. Tyto a další informace jsou součástí dokumentace komunikačního rozhraní.

Pro využívání eReceptu není vyžadován speciální HW na straně uživatelů. Nezbytný je pouze přístup k internetu.

Systém eReceptu je navržen tak, aby umožňoval přístup klientů z libovolného operačního systému a vývojového prostředí. Komunikace mezi klientem a serverem je řešena výměnou XML zpráv. Je vystaveno komunikační rozhraní ve formě webových služeb. 

Zabezpečení systému je řešeno autentizací a autorizací přistupující osoby (lékaře nebo lékárníka), který je na jeho žádost vybaven přístupovými údaji ze strany SÚKL. Zabezpečení přenosu dat je prováděno HW klientem IPSec, zajištěn SÚKL jako služba, nebo prostřednictvím technologie SSL.

Aktualizace systému jsou řešeny na úrovni vystavení nové služby a rozhraní definovaného v novém jmenném prostoru XSD. Verzi komunikačního rozhraní a jeho zpráv určuje jmenný prostor, ve kterém jsou zprávy definovány. To umožňuje paralelní nasazení a souběžný provoz.

Komunikační protokoly a porty, na kterých probíhá komunikace, jsou zveřejněny na webových stránkách SÚKL v podobě technických dokumentů ERP-001 a ERP-002. Výrobci SW mají navíc k dispozici testovací prostředí CÚ ER, ve kterém mohou vyvíjet a zkoušet úpravu SW, která zajistí bezchybnou komunikaci mezi ZZ a CÚ ER.

Pokud nebude možné, aby se předepisující lékař připojil k CÚ ER, nebude možné získat identifikátor eReceptu a nebude tedy možné vystavit eRecept. Lékař tedy místo eReceptu vystaví papírový recept.

Statistické výstupy založené na datech z CÚ ER jsou zpracovávány v anonymizované podobě. Není přípustné a ani možné, aby ZZ získávalo statistické údaje z CÚ ER. Statistické údaje o svých vlastních poskytnutých zdravotních službách může ZZ získat prostřednictvím svého NIS, vždy však v souladu s legislativou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Každý LP uvedený na předpisu je identifikován jednoznačným identifikátorem ID_LP. K tomuto předepsanému LP a jeho identifikátoru je možné provést výdej LP s doplňujícími informacemi.

Při výdeji LP na základě předpisu uvádí lékárník stav předpisu z pohledu výdeje LP. V případě, že je eRecept plně realizován, je uveden stav předpisu „vydaný-uzavřený“. Tím je předepisující lékař a vydávající lékárník informován o konečném stavu předpisu. Tento stav je nastaven i v případě, že jeden z předepsaných LP nebyl z jakéhokoli důvodu vydán. Případně je možné uvést poznámku k vydanému LP, např. o interakci s předepsaným, ale nevydaným LP.

U každého vydaného LP je možné uvést poznámku, kde je možné uvést důvod změny lékové formy.

IČP nemusí být zdravotní pojišťovnou přiděleno. Jedná se o nepovinný údaj.

CÚ ER podporuje rozlišení úhrady pacientem nebo ZP. Konkrétní způsob zadání této položky záleží na daném SW předepisujícího lékaře.

Komunikační protokoly a porty, na kterých probíhá komunikace, jsou v souladu s vyhláškami č. 54/2008 Sb. a 84/2008 Sb. zveřejněny SÚKL v podobě technických dokumentů ERP-001 a ERP-002. Výrobci SW mají navíc k dispozici testovací prostředí CÚ ER, ve kterém mohou vyvíjet a zkoušet úpravu SW, která zajistí bezchybnou komunikaci mezi ZZ a CÚ ER.