Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky

<strong>Často kladené otázky - FAQ</strong>. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Do lékového záznamu konkrétního zemřelého pacienta není možné nahlížet, a to ani v případě existence aktuálního zmocnění ze strany pozůstalých.

Systém eRecept je kvalifikován jako systém kritické informační infrastruktury státu a jako takový se řídí zcela striktními pravidly pro sdílení citlivých dat v něm obsažených, tedy i informací o léčivých přípravcích předepsaných konkrétní osobě. Přístup k těmto datům nespadá ani pod obecnou úpravu nakládání se zdravotnickou dokumentací dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž se řídí speciální právní úpravou danou zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně lékový záznam (jako funkcionalita systému eRecept) umožňuje konkrétnímu pacientovi pouze náhled na údaje o léčivých přípravcích, předepsaných a vydaných právě a pouze tomuto konkrétnímu pacientovi, nikoli osobě od něj odlišné.

Pořadí: 
32

V souvislosti s možností vyzvednout léky vystavené na eRecept v zahraničí zveřejnila VZP návod, jak požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu. Podrobné informace naleznete zde.

Kategorie: 
Pořadí: 
51

V souvislosti s možností vyzvednout léky vystavené na eRecept v zahraničí zveřejnila VZP návod, jak požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu. Podrobné informace naleznete zde.

Pořadí: 
12

Seznam aktivních zahraničních lékáren naleznete zde

Pořadí: 
11

Pokud si bude chtít polský pacient vyzvednout předepsané léky na elektronický recept v české lékárně, je zapotřebí, aby daný pacient provedl explicitní souhlas s výdejem léků v dané zemi. Bez toho, aniž by tak učinil, nepůjde provést výdej jakéhokoliv předepsaného receptu.

Odkaz zde

Pořadí: 
10

Uvedený dokument slouží jako návod pro české lékárníky, jak postupovat při výdeji zahraničního elektronického receptu.

erecept_evropa_b_navod_pro_vydavajici_lekarniky_v0_5_final.pdf

Pořadí: 
8

Uvedený dokument slouží jako návod pro české lékárníky, jak postupovat při výdeji zahraničního elektronického receptu.

erecept_evropa_b_navod_pro_vydavajici_lekarniky_v0_5_final.pdf

Kategorie: 

V případě, kdy pacient bude mít jakýkoli problém s výdejem eReceptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít níže uvedené kontaktní údaje. Při komunikaci je nutné uvést zemi, ve které problém nastal, identifikační údaje pacienta, na nějž byl eRecept předepsán (identifikační doklad), identifikátor eReceptu a popis problému. Pro pacienty je zřízeno pouze jedno kontaktní místo, není třeba rozlišovat povahu problému, a tedy zvolit správnou komunikační cestu.

 

Hotlinka: +420 605 660 997

Mail: info@nixzd.cz

 

Případně zadání požadavku:

Helpdesk: https://ncp.nixzd.cz/helpdesk/

 

Po vyhodnocení problému dostane pacient zpětnou vazbu komunikačním kanálem, který si zvolí, a instrukce, jak dále postupovat.

Pořadí: 
9

V případě, kdy pacient bude mít jakýkoli problém s výdejem eReceptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít níže uvedené kontaktní údaje. Při komunikaci je nutné uvést zemi, ve které problém nastal, identifikační údaje pacienta, na nějž byl eRecept předepsán (identifikační doklad), identifikátor eReceptu a popis problému. Pro pacienty je zřízeno pouze jedno kontaktní místo, není třeba rozlišovat povahu problému, a tedy zvolit správnou komunikační cestu.

 

Hotlinka: +420 605 660 997

Mail: info@nixzd.cz

 

Případně zadání požadavku:

Helpdesk: https://ncp.nixzd.cz/helpdesk/

 

Po vyhodnocení problému dostane pacient zpětnou vazbu komunikačním kanálem, který si zvolí, a instrukce, jak dále postupovat.

Kategorie: 
Pořadí: 
50

Pro přihlášení do pacientské aplikace je zapotřebí, aby došlo ke ztotožnění osoby vůči Registru obyvatel ČR.

Pokud je osoba cizinec bez trvalého pobytu, kterému lékař předepíše léčivý přípravek na eRecept, nedojde k jejímu ztotožnění vůči Registru obyvatel ČR. To sice nebrání ve vystavení a následném vydání eReceptu, ale pacient nebude mít proveden záznam ve svém lékové záznamu, tudíž nedojde ani k zobrazení v aplikaci.

Lékový záznam pacienta je dostupný pouze ztotožněným pacientům, není tedy možné ani přihlášení do pacientské aplikace pro nastavení souhlasů s nahlížením na lékový záznam pacienta. Lékový záznam neztotožněnému pacientovi vůbec nevzniká a nikdo tak na něj ani nemůže nahlížet.

Kategorie: 
Pořadí: 
45

Od 1.2.2023 dochází ke změně u podání žádosti o obnovu přístupových údajů pro lékárny.

Zdravotnická zařízení nově včetně lékáren mohou využít jednu ze tří možností:

 

1. Přihlášení do Portálu externích identit pomocí certifikátu

2. Přihlášení do Portálu externích identit Identitou občana (NIA), žádá statutár

3. Žádost o obnovu přístupových údajů pomocí online formuláře

 

Online formulář žádosti naleznete zde: SÚKL - Externí identity (sukl.cz)

Návod pro obnovu přístupových údajů

Kategorie: 

Předepisující musí vystavit POUZE jeden typ poukazu, tedy buď elektronický nebo listinný. Pokud by vystavil oba typy předpisu, jde vlastně o poukazy dva. Pacient je pak také může oba uplatnit a zdravotnický prostředek si vyzvednout dvakrát. To následně s největší pravděpodobností způsobí problémy při proplácení vydaného prostředku.

Systém eRecept nemůže takovou praxi nijak ohlídat, neboť listinné poukazy jsou zcela mimo evidenci elektronických poukazů na zdravotnické prostředky.

Kategorie: 

Stejně jako tomu je nyní u eReceptu, tak pro lékárníky, kteří se budou přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů od SÚKL, je zapotřebí mít zřízený kvalifikovaný osobní certifikát. Komerční certifikát bohužel nestačí. Nově však bude možné využít přihlášení k eReceptu pomocí státní elektronické identity (Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA). V takovém případě platí výjimka z elektronického podepisování odesílaných dat, protože využívaná elektronická identifikace prostřednictvím NIA je považována za kvalifikovaný systém elektronické identifikace a zajistí integritu zasílaných dat.

Kategorie: 
Pořadí: 
100

Kontrolní činnost je dána legislativou (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách) a kontrolním orgánem je krajský úřad daného kraje. Krajské úřady budou ke kontrolní činnosti využívat webovou aplikaci SÚKL, která umožní nahlížet na eRecepty s modrým pruhem dle oprávnění každého úřadu.

Kategorie: 
Pořadí: 
98

Povinnost předepsat léčivý přípravek obsahující návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek na elektronický recept s modrým pruhem je povinné na základě novely zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách. Účinnost zákona je 1.1.2022.

Povinnost využití elektronického receptu s modrým pruhem se nově vztahuje i na předepsání konopí pro léčebné použití

Kategorie: 
Pořadí: 
97

Od 1.1.2022 probíhá předepisování receptů s modrým pruhem povinně v elektronické podobě. Z tohoto pravidla existují zákonem dané výjimky stejně jako u klasického elektronického receptu.

Kategorie: 
Pořadí: 
96

V případě nezletilého dítěte je situace obdobná jako v případě již dospělého pacienta. Dle ustanovení §81d, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je první nahlédnutí na sdílený lékový záznam pacienta lékařem, který doposud nepředepsal danému pacientovi žádný eRecept, možné pouze na základě předložení dokladu totožnosti pacienta. Pokud je však již prokázána vazba mezi lékařem a pacientem tím, že někdy v minulosti byl pacientovi daným lékařem vystaven a následně vydán eRecept, pak předložení dokladu není nutné. Pro lékárníka je nahlédnutí možné pouze po předložení dokladu nebo při výdeji platného (vydatelného) eReceptu.

Pořadí: 
31

Výpis z evidence očkování může poskytnout ošetřující lékař nebo lékárník, na žádost pacienta. Další možností je získat výpis prostřednictvím webové aplikace pro pacienty nebo výpisem na pobočce Czech POINT (Česká pošta, s.p.).

Pořadí: 
29

Lékař uvidí všechna zaznamenaná očkování pacienta, kromě očkování proti COVID-19, které dočasně není součástí eOčkování, pokud pacient nevyjádřil nesouhlas s nahlížením do evidence záznamu očkování.

Pořadí: 
27

Do elektronické evidence může nahlédnout pouze lékař při poskytování zdravotních služeb.

Pořadí: 
25

V elektronické evidenci jsou vidět všechna očkování kromě očkování proti COVID-19, které z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dočasně není součástí eOčkování. Lékař však může do evidence záznamů o očkování zaevidovat i očkování provedená v minulosti (na základě záznamu v kartě pacienta nebo jiného závazného potvrzení).

Pořadí: 
23

Ano, dle platné legislativy je povinná od 1. ledna 2022. Povinnost učinit elektronický záznam o provedeném očkování je lékaři stanovena v §79c zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

I v průběhu bezsankčního období, o kterém bylo ze strany ministra zdravotnictví rozhodnuto pro hladší náběh nové agendy eOčkování, stále platí zákonná povinnost zaznamenávat do systému eRecept aplikované vakcíny.

Dle téhož §79c zákona o léčivech je rovněž stanoveno, že povinnost zaznamenávat provedená očkování do systému eRecept nemá žádné výjimky, týká se tedy všech typů očkování, všech nemocí i všech vakcín.

Stanovit případné další povinnosti pro záznam očkování proti covid-19 je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pořadí: 
21

Vyjádřit nesouhlas s nahlížením do elektronické evidence očkování je možné od 1.12.2021.

Vyjádřit nesouhlas s nahlížením do elektronické evidence očkování je možné prostřednictvím formuláře nebo prostřednictvím webové aplikace pro pacienty. Postup je podobný jako pro vyjádření nesouhlasu s nahlížením na lékový záznam (https://www.epreskripce.cz/aktuality/vyjadreni-souhlasu-nesouhlasu-s-nahlizenim-zdravotnickych-pracovniku-do-lekoveho-zaznamu). Pokud máte nastaven nesouhlas s nahlížením na lékový záznam, automaticky budete mít nastavený i nesouhlas pro očkování.

Pořadí: 
19

Přeshraniční výdej již je upraven v národní legislativě na základě novelizací zákona č. 378/2017 Sb., o léčivech a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Úprava přeshraničního výdeje je platná již od 18.10.2019 a tato ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů jsou účinná od 1.4.2021.

V novelizačním ustanovení je zakotven proces a pravidla pro předávání údajů v obou situacích, tedy jak pro výdej českého eReceptu v zahraničí, tak i pro výdej zahraničního elektronického receptu v ČR. Ke každé z těchto dvou situací je v národní legislativě uvedeno ustanovení, které popisuje konkrétní proces výměny dat, který bude probíhat prostřednictvím IS eRecept s tím, že IS eRecept bude komunikovat s Národním kontaktním místem (NCP).

Pořadí: 
7

Výdej českého eReceptu v zahraničí je možný na základě předložení dokladu totožnosti a identifikátoru eReceptu. Jako doklad totožnosti je požadován elektronicky čitelný doklad jako je OP či cestovní pas.

Pořadí: 
6

Dne 12.6.2023 se Česká republika úspěšně připojila do přeshraniční výměny. První zemí, kde si může český pacient při svých cestách vyzvednout léky na eRecept, se stalo Polsko. Od 26.6.2023 je možný výdej českého eReceptu i v Chorvatsku. V dalších měsících předpokládáme připojení Irska, Maďarska, Lotyšska, Itálie, Litvy a Kypru

Pořadí: 
5

Vyúčtování českých eReceptů, které jsou vydány v zahraničí, fungují i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient musí fyzicky uhradit daný eRecept v zahraniční lékárně a jeho následné vyúčtování řeší napřímo s konkrétní zdravotní pojišťovnou. Přestože automatizovaná forma elektronického vyúčtování není prozatím k dispozici, tak do budoucna je s touto nadstavbovou funkcí počítáno.

Pořadí: 
4

Z přeshraniční výměny jsou vyňaty veškeré individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), dále vysoce návykové léčivé přípravky (předepisované na recepty s modrým pruhem) a vícesložkové léčivé přípravky.

Pořadí: 
3

Pro české pacienty, kteří mají vystavený český eRecept, je možné v zahraniční lékárně vyzvednout veškeré registrované a neregistrované hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP).

Pořadí: 
2

Přeshraniční výměna elektronické preskripce zpřístupňuje eRecept lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si tedy může vyzvednout svůj lék v jakémkoli jiném členském státu EU, který bude nebo již je v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu.

Stejně tak jako v případě klasického českého eReceptu, jakmile lékárník provede výdej léku, tak následně po jeho výdeji bude odeslána informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař následně má možnost nahlédnout, zda byl lék pacientem skutečně vyzvednut či nikoli.

Pořadí: 
1

Identifikátor elektronického poukazu se předává pacientovi bezplatně; při předání identifikátoru elektronického poukazu nesmí docházet ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele zdravotních služeb nebo k zásahu do práva pacienta na volbu výdejce.

Pokud si pacient nezvolí jinak, je mu identifikátor elektronického poukazu předán prostřednictvím listinného formuláře.

Pacient si může zvolit možnost bezplatného zaslání identifikátoru elektronického poukazu jiným způsobem než uvedeným ve větě druhé, kterým je:

a) datová zpráva zaslaná na adresu elektronické pošty pacienta s využitím služby centrálního úložiště elektronických poukazů

b) textová zpráva zaslaná na mobilní telefonní přístroj pacienta s využitím služby centrálního úložiště elektronických poukazů

c) datová zpráva s využitím webové nebo mobilní aplikace systému eRecept zpřístupněná Ústavem,

d) datová zpráva zaslaná, na základě dohody s předepisujícím, na adresu elektronické pošty pacienta s využitím služby informačního systému předepisujícího

e) textová zpráva zaslaná, na základě dohody s předepisujícím, na mobilní telefonní přístroj pacienta s využitím služby informačního systému předepisujícího.

Identifikátor elektronického poukazu bez ohledu na způsob jeho předání nesmí být doprovázen jakýmkoliv sdělením reklamní povahy!

Kategorie: 
Pořadí: 
15

Identifikační znak (identifikátor) je devítimístný alfanumerický znak. S jeho pomocí dochází k výdeji zdravotnického prostředku. Například by mohl identifikační znak vypadat takto: Z3P641PR7

Kategorie: 
Pořadí: 
13

Povinnost digitalizovat listinné poukazy zatím není.

Kategorie: 
Pořadí: 
12

Prostředek může být vydán pouze výdejcem, který je poskytovatelem zdravotních služeb lékárenské péče, provozovatelem oční optiky nebo osobou, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Osoba, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, může vydat pouze prostředek, pro který byla smlouva o výdeji uzavřena.

Prostředek, s výjimkou rizikové třídy I, může v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků vydat pouze:

a) farmaceut s odbornou způsobilostí

b) farmaceutický asistent s odbornou způsobilostí

c) ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo ortopedický protetik, pokud se jedná o výdej ortoticko-protetického prostředku.

Prostředek pro korekci zraku může být vydán pouze v oční optice. Takový prostředek může vydat pouze:

a) optometrista

b) diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik

c) oční optik nebo oční technik

d) oční lékař

Kategorie: 
Pořadí: 
10

Zásilkovým výdejem se rozumí výdej prostředku na základě listinného nebo elektronického poukazu zásilkovým způsobem. Nabízení prostředků za účelem zásilkového výdeje a přijímání objednávek osob na uskutečnění zásilkového výdeje se považuje za součást zásilkového výdeje. Při zásilkovém výdeji musí být splněny požadavky pro prodej na dálku stanovené nařízením o zdravotnických prostředcích.

Jde-li o prostředek podle § 28 odst. 2, je zásilkový výdej zakázán. „Prostředek, který i v případě dodržení určeného účelu může ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívá pod dohledem lékaře, může být vydáván pouze na lékařský předpis vystavený lékařem. Seznam skupin takových prostředků stanoví prováděcí právní předpis.“

Kategorie: 
Pořadí: 
7

Prostředky jsou vydávány na základě lékařského předpisu. Součástí výdeje je poskytnutí informací nezbytných pro správné a bezpečné používání vydávaného prostředku.

Při výdeji na základě elektronického poukazu musí vydávající neprodleně prostřednictvím systému eRecept sdělit centrálnímu úložišti elektronických poukazů, že předepsaný prostředek byl již vydán.

Kategorie: 
Pořadí: 
5

Prostředek předepisuje při poskytování zdravotních služeb lékař nebo zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních na lékařský předpis, kterým je:

a) poukaz pro konkrétního pacienta vystavený po dohodě s pacientem v elektronické podobě

b) poukaz pro konkrétního pacienta vystavený v listinné podobě  

c) žádanka na zdravotnické prostředky pro použití při poskytování zdravotních služeb.

Kategorie: 
Pořadí: 
3

Elektronický poukaz je vytvářen, měněn nebo rušen v systému eRecept na základě požadavku předepisujícího, který obsahuje údaje potřebné pro vytvoření, změnu nebo zrušení elektronického poukazu. Součástí požadavku na vytvoření elektronického poukazu je dále vždy informace o pacientem zvoleném způsobu předání identifikačního znaku, kterým je elektronický poukaz označen.

Kategorie: 
Pořadí: 
1

Heslo musí být minimálně 12 znaků dlouhé. Musí obsahovat min. jedno malé písmeno, jedno velké písmeno, jeden speciální znak a číslici.

Přihlašovací údaje nesmí obsahovat slova erecept, sukl a heslo. Není možné využít diakritiku. Dále není možné zadávat stoupající číselné řady od pěti čísel výše, stejně tak není možné vytvořit přihlašovací údaje s pomocí opakování jednoho čísla např. 1234, 11111, 456789, 777777 apod.

Výčet povolených znaků je následující: #?!@$%^&+*/_

Kategorie: 
Pořadí: 
99

Heslo musí být minimálně 12 znaků dlouhé. Musí obsahovat min. jedno malé písmeno, jedno velké písmeno, jeden speciální znak a číslici.

Přihlašovací údaje nesmí obsahovat slova erecept, sukl a heslo. Není možné využít diakritiku. Dále není možné zadávat stoupající číselné řady od pěti čísel výše, stejně tak není možné vytvořit přihlašovací údaje s pomocí opakování jednoho čísla např. 1234, 11111, 456789, 777777 apod.

Výčet povolených znaků je následující: #?!@$%^&+*/_

Kategorie: 
Pořadí: 
95

 

Ať už pacient zvolí jakoukoli formu pro vyslovení souhlasu či nesouhlasu s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu (webová aplikace, formulář zaslaný datovou schránkou, listinné podání), vyslovení projevené vůle není nijak časově omezeno a platí vždy až do další případné změny nastavení, kterou občan provede. Projev vůle a změnu nastavení je možné provést kdykoli časově neomezeně.

 

Pořadí: 
6

V případě nezletilého dítěte je situace obdobná jako v případě již dospělého pacienta. Dle ustanovení §81d, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je první nahlédnutí na sdílený lékový záznam pacienta lékařem, který doposud nepředepsal danému pacientovi žádný eRecept, možné pouze na základě předložení dokladu totožnosti pacienta. Pokud je však již prokázána vazba mezi lékařem a pacientem tím, že někdy v minulosti byl pacientovi daným lékařem vystaven a následně vydán eRecept, pak předložení dokladu není nutné. Pro lékárníka je nahlédnutí možné pouze po předložení dokladu nebo při výdeji platného (vydatelného) eReceptu.

Pořadí: 
17

 

Ano, vyzvednutí léků na identifikační doklad pacienta (občanský průkaz, pas) je možné vždy jen na základě platných předepsaných elektronických receptů. Doklad pacienta slouží pouze pro načtení identifikátorů eReceptů, na základě kterých pak probíhá výdej.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
40

V tomto případě velmi pravděpodobně došlo k chybnému zadání emailu či telefonního čísla na straně lékaře a identifikátory eReceptů tak byly omylem odeslány na Váš kontakt.

Pokud nejste zamýšleným příjemcem této zprávy, zprávu prosím odstraňte. Lékař následně bude mít opět možnost daný eRecept odeslat správnému příjemci na základě jeho vyžádání.

Zaměstnanci oddělení eReceptu nejsou v tomto případě oprávněni k tomu, aby na základě identifikátorů dohledávali lékaře, který eRecepty vystavil, a následně ho kontaktovali. Pokud přijmeme reklamaci ze strany pacienta, který měl identifikátory dostat, jsme schopni pouze zjistit, zda na jeho telefonní číslo byly či nebyly identifikátory odeslány. Dále pacient musí věc řešit se svým lékařem.

Z důvodu ochrany osobních údajů je prostřednictvím SMS zasílán pouze identifikátor, který žádné osobní ani citlivé údaje neobsahuje. Stejně tak v těle emailu nejsou žádné osobní ani citlivé údaje, průvodka eReceptu je v zašifrované příloze.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
38

Od 1. června 2020 je Vašim ošetřujícím lékařům umožněn náhled do Vašeho lékového záznamu na léky, které Vám byly předepsány na eRecept a vydány na základě eReceptu v lékárně. Stejně tak budou tyto údaje k dispozici k nahlédnutí lékárníkovi v okamžiku, kdy Vám bude v lékárně vydávat lék na recept nebo poskytovat konzultaci. A tyto údaje budou zpřístupněny rovněž i klinickým farmaceutům. V případě, že jste dosud neprovedli žádnou změnu pro některou ze skupin zdravotnických pracovníků, je dle § 81e zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, nastaven ze zákona výchozí stav, který zakládá oprávnění všech lékařů, lékárníků a klinických farmaceutů, kteří Vám poskytují zdravotní služby, nahlížet na Váš lékový záznam (tzv. opt-out systém). Lékový záznam tedy není nutné nijak aktivovat.

Pořadí: 
15

Od 1. 12. 2019 je možné vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta. Toto vyjádření globálního nesouhlasu či souhlasu pro zdravotnické pracovníky je možné provést přes webovou aplikaci nebo prostřednictvím formuláře, který musí být podepsán úředně ověřeným podpisem a zaslán na adresu SÚKL. Udělení souhlasu s nahlížením do LZP jednotlivým lékařům nebo lékárníkům, kteří eRecept vystavili či následně v lékárně vydali, je možné provést pouze přes webovou aplikaci.

Pořadí: 
13

V rámci sdíleného lékového záznamu pacienta jsou eRecepty archivovány po dobu pěti let od jejich vystavení.

Pořadí: 
11

Občan – pacient, který používá aplikaci, má k dispozici přehled o všech svých eReceptech maximálně za 5 posledních let dle stanovené skartační lhůty pro elektronické recepty (data jsou v CÚER od 1.7.2017), „zdigitalizované“ listinné recepty může vidět již od 1.1.2020, od kdy je tato funkcionalita dostupná a pro lékárníky povinná. Pro lékový záznam pacienta obecně platí, že jsou v něm „viditelné“ pouze eRecepty a elektronické záznamy („zdigitalizované“ recepty), u kterých došlo k úspěšnému ztotožnění pacienta v registru obyvatel.

Pořadí: 
9

Lékařům, farmaceutům a klinickým farmaceutům budou zobrazeny předepsané léčivé přípravky podle platné legislativy, tedy §81d, odst. 8. Lékařům tedy bude k dispozici lékový záznam za maximální dobu 5 let (aktuálně jsou v CÚER eRecepty od 1.7.2017, tedy k datu spuštění sdíleného lékového záznamu budou dostupná data za necelé 3 roky), pro lékárníky a klinické farmaceuty za posledních 12 měsíců, tedy k datu 1.6.2020 všechny eRecepty od 1.6.2019. Samozřejmě pokud nevyjádřil pacient nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu;

Pořadí: 
7

Pokud nevlastníte nový občanský průkaz (průkaz s čipem), který by Vám umožnil rychlý a pohodlný přístup do webové aplikace, tak je možné zřídit si uživatelský účet na www.identitaobcana.cz. Veškeré informace týkající se registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému eRecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému eRecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického občanského průkazu naleznete na následujícím odkazu: návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu. Poté, co projdete procesem přihlášení do webové nebo mobilní aplikaci, je možné si v sekci Přístupy nastavit udělení souhlasu nebo nesouhlasu pro zdravotnické skupiny (lékař, lékárník, klinický farmaceut) nebo pak následně udělit souhlasy pro jednotlivé lékaře nebo lékárníky, kteří Vám v minulosti vystavili nebo vydali eRecept.

Pořadí: 
5

Podrobný návod procesu udělování souhlasu/nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu pacienta naleznete ZDE.

Pořadí: 
1

1.Převod/koupě zdravotnického zařízení (IČO se nemění)

Pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení nepředal přístupové údaje zdravotnického zařízení pro přístup k informačnímu systému eRecept, které používal, je nutné podat žádost o obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení prostřednictvím online formuláře.

Z důvodu bezpečnosti doporučujeme provést obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení i v případě, pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení přístupové údaje předal.

Po provedené obnově přístupových údajů zdravotnického zařízení pro přístup k IS eRecept proveďte změnu hesla a následně v záložce „Certifikáty“ zneplatněte a znovu vygenerujte komunikační SSL certifikát.

V záložce „Pracoviště“ doporučujeme provést kontrolu názvu pracoviště (pracovišť). V případě, že budete chtít podat žádost o změnu názvu pracoviště, podejte volně formulovanou žádost, ve které uvedete jméno, příjmení statutárního zástupce, IČO ZZ a požadovanou změnu názvu pracoviště z/na.

Žádost můžete podat:

a) Elektronicky emailem na adresu erecept@sukl.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky SÚKL qwfai2m. Žádost podejte/předložte ve formátu PDF podepsanou osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce.

​b) Písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem statutárního zástupce na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

2. Registrace nového zdravotnického zařízení (změna právní formy)

V případě, že dojde ke změně právní formy (např. z podnikající fyzické osoby na právnickou), která je spojena se změnou IČO, je nutné podat žádost o zřízení přístupových údajů ZZ prostřednictvím online formuláře. Ve vztahu k eReceptu se na tuto situaci pohlíží jako na nově vznikající ZZ.

3. Deaktivace účtu zdravotnického zařízení při ukončení praxe

V případě ukončení praxe je ve vztahu k IS eRecept nutné podat volně formulovanou žádost o deaktivaci účtu zdravotnické zařízení. Jedná se o volně formulovanou žádost. V žádosti je nutné uvést název společnosti a IČO. Dále je potřeba zaslat scan Rozhodnutí o ukončení poskytování zdravotní péče.

Žádost můžete podat:

a) Elektronicky emailem na adresu erecept@sukl.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky SÚKL qwfai2m. Žádost podejte/předložte ve formátu PDF podepsanou osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce.

​b) Písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem statutárního zástupce na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

 

 

Kategorie: 
Pořadí: 
5

U těch homeopatik, která mají způsob výdeje na lékařský předpis a současně je pod jedním SÚKL kódem uvedeno více sil ředění („potencí“) je možné specifikovat sílu ředění v poli poznámka eReceptu. V případě, že pole pro uvedení poznámky u předpisu v SW lékaře chybí, je nutné se obrátit na výrobce daného SW.

Kategorie: 
Pořadí: 
58

Pokud při vystavení eReceptu nedojde ke ztotožnění pacienta v Registru obyvatel (ROB), rozhodně to neznamená, že lékař nemůže vystavit eRecept a předepsat potřebné léky, ani že by v lékárně tyto léky nemohly být vydány.

Ztotožňování pacienta je nutné k jednoznačnému přiřazení konkrétního eReceptu konkrétnímu člověku tak, aby se stoprocentně zamezilo tomu, že by někdo omylem mohl vidět i cizí recepty s předepsanými léky. Je to tedy z důvodu vysoké ochrany osobních dat každého pacienta. Pokud k takovému jednoznačnému přiřazení nedojde a eRecept je přesto vystaven, zůstane v jakémsi společném „zásobníku“, kde jsou všechny eRecepty neztotožněných pacientů. K těmto eReceptům je následně přístup pouze podle identifikátoru (tedy ten, kdo se chce na daný eRecept podívat, musí znát jeho identifikátor), ale tyto eRecepty nejsou zobrazovány v tzv. lékovém záznamu pacienta.

Pokud tedy lékař při vystavení eReceptu pacienta neztotožnil, pak ve svém lékovém záznamu pacient tento eRecept nikdy neuvidí, bude v evidenci chybět. Stejně tak až bude možné sdílet lékový záznam ze strany lékařů a farmaceutů (po změně legislativy), neuvidí v zobrazeném lékovém záznamu neztotožněné eRecepty ani lékař, případně lékárník. Z pohledu přínosu lékového záznamu je nekompletní evidence vždy zdrojem komplikací, protože pak nelze zodpovědně posoudit případné duplicitně předepisované léky nebo kontraindikace léků mezi sebou.

Je tedy v zájmu každého pacienta, aby apeloval na lékaře, aby došlo při předepsání ke ztotožnění, byť jde někdy o opakované zadání a opravu nesprávně zadaných údajů.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
35

Pro změnu adresy je třeba podat elektronicky podepsanou žádost ve formátu PDF nebo úředně ověřenou listinnou žádost. Jde o volně formulovaný text, v němž uvedete své jméno, příjmení a datum narození. Dále uvedete údaje, které si přejete změnit.

Pokud žádáte o změnu příjmení, je potřeba nám předložit kopii (sken) úředního dokumentu ve formátu, který bude dostatečně čitelný a na základě kterého došlo k této změně. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) by měly být osobní údaje třetích osob začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. Žádost pak nemusí být podepsána. Doporučujeme pouze uvést vysvětlující text. Alternativně je možné podat žádost o změnu příjmení, ve které uvedete Vaše původní příjmení, aktuální příjmení a datum narození. Taková žádost musí být zaslána ve formátu PDF a rovněž musí být podepsána novým osobním kvalifikovaným certifikátem vystaveným na základě platného dokladu s již změněným příjmením (v případně elektronické žádosti), nebo úředně ověřeným podpisem (v případě listinné žádosti).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
2

Pro změnu adresy je třeba podat elektronicky podepsanou žádost ve formátu PDF nebo úředně ověřenou listinnou žádost. Jde o volně formulovaný text, v němž uvedete své jméno, příjmení a datum narození, případně IČO, pokud se jedná o zdravotnické zařízení. Dále uvedete údaje, které si přejete změnit.

Pokud žádáte o změnu příjmení, je potřeba nám předložit kopii (sken) úředního dokumentu ve formátu, který bude dostatečně čitelný a na základě kterého došlo k této změně. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) by měly být osobní údaje třetích osob začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. Žádost pak nemusí být podepsána. Doporučujeme pouze uvést vysvětlující text. Alternativně je možné podat žádost o změnu příjmení, ve které uvedete Vaše původní příjmení, aktuální příjmení a datum narození. Taková žádost musí být zaslána ve formátu PDF a rovněž musí být podepsána novým osobním kvalifikovaným certifikátem vystaveným na základě platného dokladu s již změněným příjmením (v případně elektronické žádosti), nebo úředně ověřeným podpisem (v případě listinné žádosti).

Kategorie: 
Pořadí: 
2

Pokud Vás lékař nemůže ověřit v registru obyvatel (jeden ze základních registrů ČR, zdroj referenčních údajů), je třeba zkontrolovat Vaše údaje uvedené na kartě pacienta, kterou si o Vás lékař vede, a které zadává při vystavování eReceptu. Může se jednat i o chybějící diakritický znak. (Například rozdíl v křestním jménu Renata x Renáta).
Jestliže chyba přetrvává, je nutné podat reklamaci nesprávných údajů vedených v registru obyvatel u správce registru obyvatel, což je Ministerstvo vnitra.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
33

Rozdíl je v tom, že eRecept obsahuje identifikační znak – dvanáctimístný alfanumerický kód, ten jednoznačně určuje konkrétní eRecept v Centrálním úložišti elektronických receptů.

V případě vytištěné průvodky eReceptu je rozdíl oproti listinnému receptu v tom, že na průvodce není razítko a podpis vystavujícího lékaře – to je nahrazeno elektronickým podpisem.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
31

Listinný recept může lékař vystavit v případě, že má technické potíže s vystavením eReceptu (například nefunguje internet), nebo v případě výkonu návštěvní služby. Další možností je vystavení receptu v rámci přeshraniční lékařské péče. Výjimky, kdy je možné lékařský předpis vystavit i nadále "papírově", jsou stanoveny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
29

Lékárník může změnit kód pojišťovny pacienta. Mohlo se stát, že předepisující lékař neměl aktuální informaci, nebo došlo k omylu při vystavení eReceptu.
Obecně doporučujeme mít při sobě kartičku pojišťovny při návštěvě lékaře a následně v lékárně při výdeji léků.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
27

Ano, lékař může vyžadovat osobní návštěvu ordinace. Zasílání eReceptu (e-mail, SMS, aplikace) bez nutnosti návštěvy je vždy na rozhodnutí lékaře. Nejčastěji se takto zasílají eRecepty při opakovaném předepisování stejného léku. (Například antikoncepce, léky na tlak v případě chronicky nemocných pacientů a tak podobně.)

 

Kategorie: 
Pořadí: 
25

Když lékárna nemá na skladě předepsaný lék a pacient souhlasí s tím, že si jej vyzvedne později, tak farmaceut má možnost prodloužit dobu platnosti elektronického receptu na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept až o 14 kalendářních dnů.

Druhou variantou je navštívit jinou lékárnu. Pokud pacient nechce, nemusí si nechat blokovat eRecept v lékárně, kde léky neměli.

 

 

Kategorie: 
Pořadí: 
23

Pokud již dojde k uplynutí platnosti eReceptu, nelze na něj vydat léky. Doporučujeme před blížícím se dnem platnosti eReceptu kontaktovat lékaře, který eRecept vystavil, a požádat jej o prodloužení doby platnosti.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
21

eRecept s léčivými přípravky platí standardně 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok.

Tzv. opakovací recept platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení, nejdéle však 1 rok.

Elektronický recept, který obsahuje příznak „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“, je platný nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.

V případě, že při výdeji eReceptu není v lékárně v daný moment k dispozici dostatečný počet balení předepsaného léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

Kategorie: 
Pořadí: 
19

Webová nebo mobilní aplikace umožní pacientovi detailní přehled o všech eReceptech, které byly pacientovi vystaveny, případně i vydány. Slouží i k jednoduchému výdeji léků. Pacient si může pomocí této aplikace vytisknout papírovou průvodku eReceptu a postupovat obvyklým způsobem, nebo si může zobrazit eRecept v mobilním zařízení a přiložit identifikátor pro výdej léků ke čtečce v lékárně.

Webová aplikace pro pacienta, může být nyní užitečná i pro skupinu pacientů, kteří nesouhlasí se sdílením lékového záznamu, a mohou tak díky této aplikace vyslovit svůj nesouhlas s nahlížením zdravotních pracovníků do lékového záznamu pacienta. Pokud pacient využívá webovou aplikaci pro pacienta, tak má možnost skrze tuto aplikaci vyjádřit nejenom svůj nesouhlas s nahlížením pro jednotlivé skupiny zdravotnických pracovníků, jako jsou lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti, ale dokonce vyjádřit i individuální souhlas pro jednotlivé lékaře či lékárníky. Webová i mobilní aplikace pro pacienta je zcela bezplatně ke stažení na oficiálních webových stránkách https://epreskripce.cz, které provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zde jsou také zveřejněny veškeré návody a videomanuály, jak se do aplikací přihlásit a jak je používat.

 

 

Kategorie: 
Pořadí: 
17

Zaslání identifikátoru eReceptu e-mailem je velmi pohodlný způsob. Pacient si eRecept může dle své vlastní volby vytisknout, nebo si jej zobrazit na chytrém mobilním telefonu a v lékárně přiložit zobrazený identifikátor ke čtečce čárových kódů.
Při odeslání eReceptu e-mailem je průvodka eReceptu uložena jako příloha ve formátu PDF a opatřena heslem – kódem pojištěnce.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
8

Prostřednictvím SMS se zasílá identifikátor eReceptu (dvanáctimístný alfanumerický kód). Tento kód pacient ukáže nebo nadiktuje v lékárně a je mu vydán předepsaný lék. (Pro výdej léků je tato forma zcela dostačující.)
Odesílání SMS zpráv je zdarma. Pacient ani lékař za odeslání SMS zprávy nic neplatí.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
7

V tomto případě k žádné zásadní změně oproti předchozím rokům nedochází. Pacientovi vytiskne lékař Průvodku eReceptu, která kromě předepsaného léku a dalších obvyklých položek obsahuje identifikační znak (dvanáctimístný alfanumerický znak, čárový kód). S takovou průvodkou pacient standardně odchází do lékárny, kde mu na základě načtení identifikátoru vydají předepsané léky.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
6

Jsou čtyři možnosti. Buď je možné vytisknout průvodku eReceptu, která se ve většině případů příliš neliší od listinného receptu.

Druhou možností je zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS na mobilní telefon, který zadá lékař při vystavování eReceptu (obecně to nemusí být mobilní telefon pacienta, může to být mobilní telefon rodiče nebo naopak dítěte pro starší generaci).

Třetí možností je zaslání identifikátoru prostřednictvím e-mailu, kdy v textu e-mailu je uveden pouze identifikátor, pdf s podrobnostmi předepsaných lécích je zašifrovaná příloha tohoto e-mailu.

Poslední možností je využití webové nebo mobilní aplikace pacienta, kde má pacient po přihlášení k dispozici veškerou evidenci jemu předepsaných eReceptů i s přehledem předepsaných léků a případně i vydaných léků, informace o předepisujícím lékaři, vydávající lékárně, odkazy na příbalové letáky léků a veškeré další údaje, které byly na eReceptu uvedeny.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
5

Identifikační znak (Identifikátor) je dvanáctimístný alfanumerický znak. S jeho pomocí dochází k výdeji léků, v lékárně jeho načtením nebo zadáním dostanou informace o předepsaných lécích, které je možné vydat. Například by mohl identifikační znak vypadat takto: A1B234CDEF56.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
4

Cílem eReceptu je zjednodušení a tím zlepšení zdravotní péče poskytované pacientům i větší bezpečí pacienta. Pacient může získat identifikátor eReceptu různými cestami a je mu k dispozici i lékový záznam pacienta, tedy souhrnný přehled o předepsaných a vydaných lécích.

Pacient již nyní nemusí nezbytně navštívit svého lékaře, aby získal potřebné léky. V určitých případech je možné například kontaktovat lékaře a požádat jej o vystavení a zaslání eReceptu. Tím se usnadní dostupnost léků pacientům.
Nejčastěji se tento postup použije při opakovaném předepisování léků (antikoncepce, léky na tlak u chronických pacientů). Samozřejmě se tak zlepší dostupnost léků i v případě, kdy je pacient na dovolené mimo své obvyklé bydliště.

Vždy je však nutné respektovat rozhodnutí lékaře, který může trvat na osobním setkání s pacientem v rámci jeho léčby.
Pro výdej léků je zcela dostatečné, když pacient sdělí v lékárně identifikátor eReceptu. (Bližší informace viz zaslání eReceptu e-mailem, SMS, do aplikace.)

 

Kategorie: 
Pořadí: 
3

Zednodušeně můžeme říct, že eRecept je recept (záznam), který se uloží do databáze a v lékárně při výdeji léků ho lékárník z tohoto úložiště načte.

Jinak řečeno je eRecept informace o předepsaných lécích, která se uloží do databáze Centrálního úložiště elektronických receptů. Následně se pomocí identifikátoru, což je jednoznačný identifikační znak každého konkrétního eReceptu, načte v lékárně, kde se provede výdej léků.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
1

SW lékaře při vystavení předpisu určí, jaké úrovně priority u poznámek výdeje akceptuje. Jednou z možností je priorita „BEZODKLADNE“, což v kontextu lékařských SW znamená „pokud možno příští  pracovní den“. Druhou možnosti „PRISTI_NAVSTEVA“, což znamená, že SW lékaře by měl lékaři zobrazit poznámku až při další návštěvě pacienta. Lékárník může zadat u výdeje jen takovou prioritu poznámky, kterou lékařský SW při vystavení předpisu umožnil. Poslední možností je poznámka lékárníka bez uvedení priority, kterou lze uvést vždy. Všechny poznámky jsou vždy viditelné pro ZP.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
95

Legislativně nic nebrání tomu, aby byl opakovací recept vydán v jeden den, tj. pacient ho předloží v jeden den vícekrát a lékárna ho vydá. Byť se tak poněkud ztrácí jeho funkce a význam, není nikde stanoveno, za jakou dobu smí být pacientem znovu předložen.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
93

U každého eReceptu je možné uvést poznámku, kde je možné uvést důvod změny lékové formy.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
91

Při výdeji léčivého přípravku na základě předpisu uvádí lékárník stav předpisu z pohledu výdeje léčivého přípravku. V případě, že je eRecept plně realizován, je uveden stav předpisu „plně vydaný“. Tím je předepisující lékař a vydávající lékárník informován o konečném stavu předpisu. Tento stav je možné nastavit i v případě, že jeden z předepsaných léčivých přípravků nebyl z jakéhokoli důvodu vydán. Případně je možné uvést poznámku, např. o interakci s předepsaným, ale nevydaným léčivým přípravkem.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
89

Každý léčivý přípravek uvedený na předpisu je identifikován jednoznačným identifikátorem ID_LP. K tomuto předepsanému léčivému přípravku a jeho identifikátoru je možné provést výdej. K eReceptu je možné připojit ze strany lékárníka poznámku v rozsahu až 1000 znaků s více úrovněmi priority, určujícími postup předání informace z poznámky lékaři.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
87

Ano, stejně jako na klasický papírový recept je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek předepsán.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
85

Při výdeji léčiv předepsaných na eRecept se zdravotní pojišťovna ani totožnost pacienta nekontroluje. Výjimku představuje pouze výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, které nesmí být předepsány nebo vydány osobě mladší 18 let. V případě odůvodněné pochybnosti o věku osoby, které je toto léčivo vydáváno, může lékárník požádat o doložení dosaženého věku.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
83

Aktuálně se u předpisu po platnosti lékárníci normálně dostanou k plnému obsahu. Ale tento eRecept nejde vydat.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
81

Toto nebylo zatím požadováno ani ze strany ČLnK ani ze strany zástupců dodavatelských firem. Datum, čas a důvod zrušení předpisu (tedy „co se s předpisem stalo“) se ale lékárník dozví už teď, ale jeho SW musí umět volat samostatnou službu „InformaceOZrusenemPredpisu“.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
79

Aktuálně má mobilní aplikace lokální paměť, podle které vytváří historický seznam, webová aplikace paměť nyní bohužel nemá žádnou. Lékárník si tedy bohužel musí aktuálně psát někam stranou identifikátory eReceptů, na které vydal léčiva v době dočasné nefunkčnosti svého běžného SW. Tato funkcionalita bude dopracována.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
77

Mělo by odcházet plné ocenění IPLP pro ZP, takže součástí složek vydávaného IPLP by měla býti taxa laborum. Jinak by totiž neseděl celkový součet cen jednotlivých složek, což požadují ZP.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
75

Od roku 2018 lékař povinně předepisuje elektronicky. Proto, bude-li na listině identifikátor, bude nezpochybnitelné, že vystavil jen eRecept. I když průvodku nedopatřením podepíše (v rozporu s pokyny SÚKL v technické dokumentaci), nepůjde o listinný recept. Podepsaná průvodka nemůže být náhradním řešením při výpadku spojení mezi CÚER a lékárnou.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
73

Pokud to bude chtít, tak ano. Jinak průvodku pacientovi vraťte jen, když ji ještě bude potřebovat (částečné výdeje, opakovací recepty). V opačném případě hrozí, že ji pacient pohodí v lékárně nebo v její blízkosti na zem, do koše, popelnice. Lékárna by se mohla dostat do podezření z nesprávného zacházení s osobními údaji. Zachycené průvodky pravidelně skartujte. Pokud si je chcete uchovávat, pak jedině při splnění podmínek pro zacházení s osobními údaji zvláštní kategorie.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
69

V CÚER je připraveno celkem 8 stavů, z nichž je funkčních 5. „Předepsáno“ je stav po založení eReceptu lékařem. „Připravovaný“ – lékárna začala připravovat IPLP nebo objednala HVLP (obdoba šatního lístku), eRecept je blokován pro výdej pouze v lékárně, která tento stav nastavila. „Částečně vydáno“ je stav, kdy je vydána pouze jedna položka ze dvou nebo necelá položka nebo výdej na opakovací recept. „Plně vydaný“ – vše bylo vydáno, nebo už nemá být vydáno (pacient lék nechce), tento stav může být změněn, ale jen v lékárně, v níž byl nastaven. „Nedokončený výdej“ – zatím nebylo vydáno nic, nemá být vydáno (pacient lék nechce), ale lékárna chce něco uvést do poznámky a má být možný další výdej.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
65

Když vydáte jen jednu položku ze dvou, nebo necelou položku u běžného receptu. Také u výdeje na opakovací recept, který není poslední. Další vydávající lékárník pak musí dosud nevydané léky odvodit porovnáním předepsaných a dosud vydaných balení.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
63

V případě, že při výdeji eReceptu není v lékárně v daný moment k dispozici dostatečný počet balení předepsaného léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
61

Ano. CÚER to technicky neomezuje.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
59

CÚER nemá žádné omezení počtu vydávaných druhů přípravků. V dávce pro ZP ale mohou být max. 2 druhy na řádek výdeje. Proto je třeba za pomoci „Částečně vydaný“ výdej provést na několikrát, vždy max. o dvou druzích. Některé SW pro lékárny mohou toto omezení technicky řešit na pozadí bez součinnosti s lékárníkem. Tuto skutečnost je nicméně nutné ověřit u dodavatele lékárenského SW.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
57

V CÚER jsou připraveny stavy eReceptu „Ke schválení“ a „Zamítnutý“, které zatím ale nejsou aktivovány. Nyní je postup takový, že lékař předepisuje eRecept ve chvíli, když už má schválení RL, a musí do eReceptu doplnit číslo schválené žádanky. Pokud to neudělá, bude si lék pacient hradit sám, protože eRecept bez čísla žádanky nelze na schválení revizního lékaře ani předepsat.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
55

Na receptu pro vojáka uvádí lékař úhradu ZAKLADNI_ZAM. Pokud tento údaj chybí, lékárník toto doplnit nemůže. Pokud ale na receptu pro vojáka uvede lékař pouze ZAKLADNI úhradu (tedy nikoliv ZAKLADNI_ZAM jak by správně měl) a voják nicméně předloží v lékárně průkazku a lékárna ověří, že jde o vojáka z povolání (vojáka aktivní zálohy),  a vydá mu léčivo bez doplatku s tím, že chce pak celou úhradu po VoZP (lékárna to bude i signalizovat v DR VZP vyplněním pole RZVL = X), pak VoZP provede celou úhradu s tím, že v tomto případě správnost ověření jde za lékárnou. VoZP pozná podle svých registrů, že se jedná o vojáka z povolání (vojáka v aktivní záloze).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
53

Blokační chyba, kdy nebylo možné zaměnit za jiný název nebo formu, byla odstraněna. Aktuálně lze vydat záměnu i pro tento případ v souladu s platnou vyhláškou, tedy náhradu při nezbytném výdeji. Neznamená to však, že tento příznak pozbývá smyslu. Záměnu v takovém případě by měl lékárník vždy zvážit a informovat lékaře. Při rozdílné ATC skupině předepsaného a vydaného léčiva s příznakem „Nezaměňovat“ odpoví CÚER upozorněním na tuto skutečnost v rámci potvrzení o uložení záznamu o výdeji.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
51

Doplnit tento údaj nemůžete. Ideálně, když jej lékař v eReceptu změní. Ale pokud se podaří jen telefonický kontakt s lékařem bez možnosti změny eReceptu, pak by mělo být možné vydat a do poznámky uvést zvýšená úhrada po tel. dohodě s lékařem. A protože určitě chybí i diagnóza, do poznámky doplňte i ji. Nejde o změnu eReceptu, ale o poznámku k výdeji, kterou ZP uvidí.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
49

Ano, jsou dvě možnosti, jak se to mohlo stát. První možností je, že lékař před výdejem eRecept opravil a pacient drží v ruce původní vytištěnou průvodku a novou opravenou průvodku. Druhou možností je pochybení lékařského SW při tisku průvodky, pokud není tištěna z IS eRecept. V obou případech platí, že platná je verze, kterou zobrazuje CÚER při načtení identifikátoru.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
47

Platí vždy pouze údaje uvedené na eRecept uloženém v CÚER. Vždy a ve všem.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
45

Retaxaci je možné provést i po kompletním vydání eReceptu a po jeho platnosti, a může ji provést také jiný lékárník vydávající lékárny. Zásadní podmínkou, ale je aby byl v CÚER zadán alespoň nějaký výdej (dle zákona má být proveden „neprodleně“ po vydání léčiva pacientovi), který je možné takto upravovat. Zcela nový výdej již k předpisu s prošlou platností zadat nelze. Při každé změně se výdej přepisuje celý s identitou lékárníka, provádějícího úpravu. I pokud je tedy upravena pouze poznámka u výdeje jiným než vydávajícím lékárníkem, tak dojde ke změně identifikace lékárníka u tohoto výdeje.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
43

Chyby zjištěné při retaxaci se většinou netýkají chyb v náležitostech receptu, ale chyb při výdeji. Lékárník tedy nebude měnit eRecept, ale záznam o výdeji. CÚER je nastaveno tak, že pod pojem vydávající lékárník spadá každý lékárník působící v lékárně, která uskutečnila výdej. To znamená, že vydávající lékárník po odchodu do jiné lékárny už nebude mít přístup k eReceptům, na které vydal, ale v nové lékárně bude mít přístup k eReceptům, na které vydali jeho noví kolegové před jeho příchodem.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
41

Jde o technickou bezpečnostní blokaci změny eReceptu. Momentálně je nastavena na 3 minuty. Po tuto dobu nemůže lékař předpis změnit, aby nedocházelo k úpravám „pod rukou lékárníka“. Limit se počítá od okamžiku posledního stažení eRecept lékárníkem z CÚER. Skutečnost, že se následně lékárník dívá na obrazovku, kde je eRecept zobrazen, není z hlediska počítání limitu relevantní.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
39

Kromě příslušnosti pacienta k ZP a čísla pojištěnce je nemůže opravit, musí o opravu požádat lékaře. Údaj o ZP může změnit i po uplynutí platnosti receptu.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
37

Lékárníci mohou měnit příslušnost pacienta k pojišťovně a zároveň i číslo pojištěnce při výdeji podle §81g, odst. 3 zákona o léčivech.

Dále v případě, že při výdeji eReceptu není v lékárně v daný moment k dispozici dostatečný počet balení předepsaného léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

Kategorie: 
Pořadí: 
35

Lékárník nemůže změnit údaje uváděné na eReceptu vyjma výdeje jiného léčivého přípravku, než jaký je předepsaný (ovšem se souhlasem pacienta), kódu zdravotní pojišťovny a čísla pojištěnce. Ve chvíli, kdy farmaceut v lékárně identifikuje chybně zadané číslo pojištěnce na eReceptu, jeho lékárenský SW mu umožní provést opravu tohoto údaje.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
33

eRecept nelze vyplnit neúplně, CÚER je nastaveno tak, aby bez uvedení povinných náležitostí nebylo možné eRecept předepsat. V praxi je to ale složitější. CÚER není schopné u všeho kontrolovat správnost hodnot. CÚER proto nekontroluje zejména platnost čísla pojištěnce, kódu pojišťovny, platnost IČZ/IČP. U předpisů, u kterých se při jeho vystavení lékařem nepodařilo ztotožnit pacienta proti Registru obyvatel, není garantována správná adresa a ani totožnost pacienta. Aktuálně je možné formálně vyžadovat na eReceptu i úhradu léčiv, která nemají úhradu vůbec přidělenou. Není také kontrolováno schválení případné žádanky revizním lékařem a splnění indikačních a preskripčních omezení.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
31

Proveďte částečný výdej léčiv. SW lékárníka pak obvykle prodlouží platnost zbytku předpisu až na dvojnásobek lhůty. Prodloužení platnosti je nezbytným předpokladem provedení výdeje jen části předpisu. Jedná se v podstatě o řešení obdobné výpisu, nicméně pacientovi stále zůstává tentýž identifikátor předpisu, se kterým pak znovu přijde do stejné nebo jiné lékárny.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
29

Všechno včetně záznamů o výdejích a poznámek.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
27

Ano, bude. Data přímo z CÚER nebudou ZP využívat pro účely vyúčtování úhrad. Lékárny ve svých IS budou uchovávat veškerá data z eReceptů včetně dat o výdejích a z nich budou sestavovat dávky.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
25

eRecept jsou data, která lékař odešle do CÚER, kde zůstanou uchována a odkud je získává lékárník. Viditelný vzhled pro člověka je vždy grafickým znázorněním dat ve formuláři na rozhraní (monitor počítače, displej mobilu), který pro lékárníka připravuje IS lékárny, popř. webová nebo mobilní aplikace SÚKL. eRecept není průvodka, email, SMS, identifikátor, záznam o výdeji, obraz na monitoru počítače v lékárně, data uchovaná v IS lékárny, obsah dávky pojišťovně.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
21

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
19

Lze zkusit v internetovém prohlížeči otevřít adresu https://lekarnik-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekarnik. K tomuto je však potřeba aby prohlížeč mohl využít SSL certifikát vystavený SÚKL. V případě použití adresy https://lekarnik-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekarnik?wsdl bude navíc zobrazena výzva pro zadání uživatelského jména a hesla. Pokud se následně nezobrazí chyba, pak je internetové spojení, prostupy přes firewall, SSL certifikát a případně uživatelské jméno a heslo správné a funkční.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
17

Mobilní připojení je také vhodné použít jako nouzovou zálohu pro výpadek běžného drátového spojení. Toto zálohování spojení je vhodné zajistit ve spolupráci s IT odborníky na úrovni routeru lékárny. Je doporučeno, aby lékárna měla připravený alespoň jeden mobil (či tablet s vlastní SIM kartou) s možností datového připojení (pomocí datového tarifu od operátora) s nainstalovanou a nakonfigurovanou mobilní aplikací pro lékárníka od SÚKL. Tato aplikace pak umožní zobrazovat přijaté eRecepty a přepínat je do blokačního stavu „Připravováno“, což umožní okamžité odbavení pacienta s předpokladem dodatečného zadání výdejů tentýž den po vyřešení technického problému s internetem v lékárně.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
15

Jeden výdej má velikost do 10kb. Pokud tedy vydáte 300 předpisů denně, tak měsíčně využijete cca 90 MB pro vystavování předpisů. Pro vnímání rychlosti je zásadní nicméně tzv. latence spojení. Ta může být u bezdrátových spojení pomalejší než u drátových, nicméně v zásadě by pro vydávání eReceptů mělo postačovat i mobilní EDGE připojení, není-li k dispozici vysokorychlostní drátové či bezdrátové spojení.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
13

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
11

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele. Není tedy potřeba ani informovat SÚKL při prodloužení certifikátu nebo změně certifikační autority (dodavatele certifikátu).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
9

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Tento požadavek vyplývá z legislativy, kterou je SÚKL povinen respektovat. ZEP je možné získat od jedné ze tří akceptovatelných certifikačních autorit, mezi které patří PostSignum, První certifikační autorita nebo eIdentita. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

Více informací o tom, jak začít používat elektronický recept naleznete ZDE.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
7

Platnost komunikačního SSL certifikátu lékárny, který je vázán na IČO daného subjektu, je 2 roky ode dne vystavení certifikátu. Měsíc před vypršením platnosti SSL certifikátu je odeslána první notifikace na blížící se vypršení platnosti na kontakt, který je uložen v portále externích identit. Další upozornění je odesíláno 7 dní a jeden den před vypršením platnosti.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
5

 

V případě, že jste v minulosti již o přístupové údaje žádali, ale nemáte je nyní k dispozici, je možné podat žádost o obnovení přístupových údajů.

Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept - Zdravotník

Vyplněnou žádost je třeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného certifikátu.
Pro podepsání Vaší žádosti můžete využít i následující návod jak elektronicky podepsat formuláře IT systémů SÚKL, včetně návodu na instalaci eRecept Signeru.
Instalační balíček eRecept Signeru naleznete ZDE.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
3

 

Je nutné, aby byla Vaše lékárna připojena k SÚKL. Při registraci lékárny jste od místně příslušné OKL obdrželi přístupové údaje, které lékárnu připojí.

Dále je nutné, aby lékárníci dané lékárny měli přístup k IS eRecept. Tento přístup lékárníci získají prostřednictvím „Žádosti zdravotníka“. Tuto žádost rovněž naleznete také na dále uvedeném odkaze v článku „Jak začít používat eRecept“, kde jsou uvedeny veškeré detailní informace o podání žádosti.

 

 

Kategorie: 
Pořadí: 
1

U osob mladších 33 dnů nelze zaručit, že všichni jejich jmenovci narození ve stejný den byli již zadáni do registru obyvatel a mohlo by proto dojít chybnému ztotožnění.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
85

CÚeR nyní vyžaduje povinně zadání PSČ, které však musí být maximálně pětimístné. Z toho důvodu může vzniknout problém se zahraničními PSČ odlišného formátu. Adresa na receptu má být dle vyhlášky „adresa místa, kde se pacient zdržuje“. Doporučuje se tedy použít adresu místa, kde se zdržuje v ČR za předpokladu uvedení kontaktního telefonu či emailu pacienta (pro sdělení případné závady v léčivém přípravku). Nouzově lze tedy použít adresu ubytovny, hotelu nebo lázní, kde je pacient ubytován. Pokud pacient v ČR nepřespává a nelze vyplnit zahraniční adresu (např. uvést delší či alfanumerické PSČ cizího státu do pole obec), tak lze v tuto chvíli použít výjimečně adresu předepisující ordinace.

Kategorie: 
Pořadí: 
83

Pravděpodobně došlo k chybnému ztotožnění z důvodů chybného zadání jména, příjmení a data narození a byl nalezen jiný pacient, který již shodou okolností zemřel. Je nutné ověřit překlepy a diakritiku v zadaných údajích. Pravděpodobnost chyby v registru obyvatel je podstatně nižší, nicméně pokud je vše zadáno správně, pak je nutné místo eReceptu vystavit papírový předpis. Pacient by pak měl podat žádost o prověření či opravu údajů na Ministerstvo vnitra, které je správcem ROB, tzv. reklamaci údajů.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
81

V maximálním případě proběhne při vystavování předpisu dvojí komunikace s Registrem obyvatel (ztotožnění a přihlášení k automatickému odběru změn u dané osoby). Každá z těchto komunikací čeká na odpověď maximálně 5 sekund. Prodleva při volání ROB tedy činí maximálně 10 sekund. Jedná se o maximální variantu, kdy pacient dosud nebyl ztotožněn, protože u dříve ztotožněného pacienta proběhne lokální nalezení pacienta v kmeni do jedné sekundy. Lékařské SW by tedy měly čekat na odpověď minimálně dvojnásobek této doby, tedy 20 sekund (aby bylo dost času na navázání SSL spojení, přenos požadavku a odpovědi přes internet, validaci, zpracování a uložení předpisu do databáze IS eRecept).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
77

Je samozřejmě možné pokračovat v uložení eReceptu pro neztotožněného pacienta, ale zcela jednoznačná vazba mezi eReceptem a pacientem je vyžadována z důvodu jednoznačného přiřazení eReceptu danému pacientovi. Pokud nedojde ke ztotožnění, nezablokuje to ani vystavení eReceptu ani jeho výdej (bude uložen a identifikátor mu bude také přidělen), ale pacient neuvidí takto vystavený eRecept v přehledu svých eReceptů. Výhledově nebude takto vystavený eRecept viditelný ani v lékovém záznamu pacienta přístupném ostatním zdravotníkům. Takto vystavený eRecept nelze v lékárně vyzvednou na OP/PAS.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
75

V ROB jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Cizinci bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu v ČR ztotožnění nikdy nebudou, takže se u nich vždy objeví upozornění na neztotožnění.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
73

Všechny údaje musí být pro úspěšné ztotožnění zadané správně, i chyba v diakritice vede k neztotožnění. Problémem může být nekorektnost dat v evidencích lékařů, překlepy, nesprávné přepsání údajů. Častým problémem je např. chybějící háčky a čárky ve jménech a příjmeních, uvedení titulu jako součást jména nebo příjmení. Nesprávné opsání čísla pojištěnce nemůže vést k chybě ztotožnění, protože číslo pojištěnce se při ztotožnění nepoužívá. Pokud je pacient neztotožněn, je nutné opravit zadané údaje a provést další pokus uložení eReceptu. V případě, že pod zadanou identifikací není jednoznačná osoba (např. dva Josefové Novákovi narozeni v jeden den), je nutné provést „doztotožnění“ adresou nebo číslem dokladu (OP nebo pas).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
71

Ztotožňuje se proti Registru obyvatel (ROB), což je jeden ze základních registrů ČR a jediný zdroj referenčních dat, který státní instituce v ČR musí využívat. Více informací naleznete na stránkách www.szrcr.cz . Ztotožnění vůči ROB nemá žádnou vazbu na registr pojištěnců ani na registry, které jsou spravovány ÚZIS. Spolehlivost dat samotného Registru obyvatel ztotožnění přesahuje 99%, ale úspěšnost ztotožnění je závislá na přesně a správně uvedeném jménu, příjmení a datu narození pacienta.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
69

Ztotožňování pacienta probíhá primárně podle jména, příjmení a data narození, které zadává lékař nebo jsou údaje převzaty z evidence lékaře. Rodné číslo se při ztotožnění nijak nepoužívá. Je nutné mít všechny údaje zadané správně, i chyba v diakritice vede k neztotožnění. Problémem může být nekorektnost dat v evidencích lékařů, překlepy, nesprávné přepsání údajů a v minimální míře i nesrovnalosti v ROB. Nejběžnějšími důvody neztotožnění jsou chyby v diakritice (např. „Renata“ namísto „Renáta“), překlepy (např. Kristína namísto Kristýna), uvádění titulu jako součást jména (např „Ing. Karel“ namísto „Karel“), případně mezery navíc (například „Nováková - Dlouhá“ namísto „Nováková-Dlouhá“).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
67

Na každém předpisu jsou nyní dva telefony. Jeden má být přímo na lékaře a uvádí se na každém receptu výslovně jako povinný údaj (Predepisujici.Telefon), ten doplňuje lékařský SW, a druhý je na recept doplňován automaticky dle použitého kódu pracoviště (Predepisujici.PZS.Telefon). U některých pracovišť tento druhý telefon není v EI uveden a proto tam doplňujeme automaticky „neuvedeno“. Problém nicméně je v tom, že některé lékárenské SW se rozhodly (asi pro úsporu místa) zobrazovat pouze jeden telefon a vybraly si zrovna ten telefon na pracoviště. Takže díky tomu pak lékárník telefon lékaře ve výjimečných případech reálně neuvidí. Další možností je, že SW lékárníka zobrazuje jen ten telefon přímo na lékaře a SW lékaře tam vyplnil nějaký nesmysl. U telefonů kontrolujeme formát jen když se na ně má poslat SMS.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
65

Souhlas se zpracováním osobních údajů pacienta není potřeba, protože toto odesílání údajů v rámci eReceptu vyplývá ze zákona o léčivech.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
63

U individuálně připravovaných léčivých přípravků je povinné uvést postup přípravy. Je možné jej vyplnit textově, tedy obvyklým způsobem tak, jak byl uváděn na papírovém předpisu. Na jednotlivých samostatných řádcích jsou tedy uvedeny jednotlivé složky a instrukce pro přípravu. Složky lze uvádět také strukturovaně, ale jejich uvedení není povinné s jednou výjimkou, kterou je předepsání konopí pro léčebné využití či jeho extraktu dle číselníku léčivých látek. U předpisu IPLP s obsahem konopí či extraktu konopí je nutné vždy uvést strukturovaně složku konopí či extraktu s odpovídajícím kódem a gramáží.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
61

Léčivo STALORAL je směs alergenových extraktů. Lékař uvede například podíl pro kočku, psa, pyl. Lékárník následně objednává jeho výrobu a následně vydává pacientovi. Nejedná se o IPLP a léčivo je uvedené v číselníku léků SÚKL. Lékař stanovuje individuálně podíl alergenů a tento podíl musí uvést do poznámky k eReceptu. V případě, že pole pro uvedení poznámky u předpisu v SW lékaře chybí, je nutné se obrátit na výrobce daného SW.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
59

Lékárna při vykazování vydaných LP uvádí v dávce dokladů pro ZP druh pojistného vztahu (atribut DDPP = 4). V případě osob pojištěných v jiné zemi EU, kteří mají u nás pouze tzv. výpomocnou registraci (například u VZP) se na papírový recept uváděla poznámka u kódu pojišťovny (např. „111/EU“). V případě eReceptu je tedy vhodné uvést tuto skutečnost do poznámky k eReceptu. Lékárník může dále použít službu B2B VZP „Stav pojištění – průběh pojištění B2B“, která by jej měla informovat o tom, že dané číslo pojištěnce bylo přiděleno EU pojištěnci a tento doklad zařadit do samostatné dávky. V případě, že pole pro uvedení poznámky u předpisu v SW lékaře chybí, je nutné se obrátit na výrobce daného SW.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
57

Nehrazené léčivo lze předepsat bez uvedení čísla pojištěnce a kódu pojišťovny. Hrazené léčivo je pak možné dle pojišťovny předepsat na matku, anebo na dočasné číslo pojištěnce. Je nutné se informovat u dané zdravotní pojišťovny, který způsob akceptuje.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
55

V tomto případě je do pole kód ZP vyplněn kód "000" (umělý kód pro Ministerstvo zdravotnictví), kmenové číslo pacienta je vyplněno do pole číslo pojištěnce a identifikace VŠ se uvede do poznámky.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
53

Je nutné si především vyjasnit v jakém právní poměru probíhá zastupování a která ordinace reálně ošetřuje pacienta. Pokud jde o dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, podle které zastupující lékař pracuje pro zastupovaného, tak by měl správně používat PC v ordinaci zastupovaného lékaře a zapisovat do normální dokumentace pacienta v původní ordinaci. Pak tedy automaticky používá SSL certifikát ordinace zastupovaného lékaře a zastupovaný lékař musí pouze pro tohoto „nového pracovníka“ připravit uživatelský účet ve svém SW, protože tento pracovník má jiné uživatelské jméno a heslo pro CÚeR.

Druhá možnost je, že pacienta ošetřuje reálně zastupující lékař ve své vlastní ordinaci. Pak by používal zcela normálně svůj vlastní PC se svým SSL certifikátem a zapisoval by to do své dokumentace. Nijak se nemění ani nastavení jeho uživatelského jména a hesla. Otázka komu jde předepsání LP do limitu u zdravotní pojišťovny s tím v podstatě nijak nesouvisí. IČP/IČZ se uvádí na každém předpisu zvlášť (viz jiná otázka k lékařům s více razítky pro střídání více IČP). V takovém případě tedy musí lékař požadovat po svém dodavateli SW, aby mu umožnil měnit IČP/IČZ na vystavovaném předpisu a nešlo pouze o fixní nastavení jediné hodnoty v konfiguraci systému.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
51

SW lékaře to má bezodkladně zobrazit, poté co tuto informaci získá, tedy nemá s tím čekat do příští návštěvy pacienta (příznak PRISTI_NAVSTEVA).  SW tuto informaci získá pomocí funkcí PripravitVydejePredepisujiciho, StahnoutVydejePredepisujiciho a PrevzitVydejePredepisujiciho, což vede k určitému zpožděním. V případě že jde o výdej v pátek, tak se o tom lékař dozví nejdřív v pondělí. S touto prodlevou se počítá a stále to splňuje definici režimu „bezodkladně“ dle dokumentace.  Citace z dokumentace pro SW vývojáře:

BEZODKLADNE – SW lékaře by měl zobrazit poznámky k výdeji bezodkladně po získání této informace z CÚeR (obvykle tedy následující pracovní den po zapnutí PC).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
49

IČP nemusí být zdravotní pojišťovnou přiděleno. Pokud nebylo zdravotní pojišťovnou přiděleno identifikační číslo, uvede se do příslušného pole: „00000000“. V rámci elektronického předepisování se pro hrazené položky jedná o povinný údaj.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
47

Pole pro vyplnění ZP je nepovinné, pro tyto pacienty jej tedy nevyplňujete. V takovém případě se kód pojišťovny vůbec neodesílá a tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
45

Pro pacienty bez čísla pojištěnce se vyplňuje pouze datum narození. Postup vyplňování těchto polí je závislý na konkrétním lékařském SW. V takovém případě se číslo pojištěnce vůbec neodesílá a tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
43

IS eRecept používá výhradně číselník zveřejňovaný SÚKL na opendata.sukl.cz. Tento číselník musí umět využívat SW lékaře a musí jej aktualizovat vždy ráno prvního dne měsíce. Ostatní číselníky léčiv používané v ČR, například ten který zveřejňuje VZP, nejsou pro eRecepty určující, přestože jejich obsah může být z větší části shodný s číselníkem SÚKL. Příčinou chyb C004, C005 a C013 je skutečnost, že SW lékaře nemá načtený aktuální číselník z opendata.sukl.cz.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
41

V případě že daný lék nemá v číselníku uvedenou sílu, formu nebo balení, tak je potřeba daný element vůbec neuvádět při zakládání eReceptu. Ze standardně zadávané čtveřice údajů se pak stává trojice. Tato výjimka musí být implementována v SW pro lékaře jeho dodavatelem a samotný lékař ji při užívání SW a výběru léčiva ze seznamu není schopen ovlivnit.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
39

K odeslání SMS i emailu dojde do jedné minuty. Doručení u SMS je otázkou operátora, kterého pacient používá. U emailů může dojít k delší prodlevě doručení emailu na straně jeho poskytovatele emailu. S ohledem na to, že email obsahuje průvodku v podobě šifrovaného PDF, může být emailová notifikace vyhodnocena poskytovatelem emailu pacienta jako spam a pacient ji nalezne ve své schránce ve složce pro nevyžádanou poštu. Tento fakt nemůže SÚKL ze své strany ovlivnit.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
37

Zaslání identifikátoru eReceptu zajišťuje IS eRecept, nikoli SW na straně lékaře nebo stomatologa. Tento SW musí mít nainstalovaný modul pro komunikaci s CÚER a zároveň musí podporovat všechny funkcionality, které IS eRecept umožňuje. Odeslání emailu pacientovi je pak pouze označení cesty předání a zadání/potvrzení emailu, na který má být identifikátor doručen. Existují nicméně také SW, které odesílají vlastní emaily či SMS z účtu lékaře. Je proto nutné ověřit u dodavatele SW, jak je daný SW nastaven.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
35

IS eRecept přiděluje identifikátor eReceptu, jakmile SW lékaře prostřednictvím webové služby takovou žádost zašle. Vytvořený eRecept je jednoznačně identifikován a uložen do CÚER s tímto identifikátorem a rozhodně není třeba nic tisknout, aby byl tento identifikátor znám. Identifikátor eReceptu není znám před odesláním eReceptu do CÚER.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
33

Existují celkem 4 cesty předání identifikátoru pacientovi zajišťované ze strany IS eRecept. Vytištěná průvodka eReceptu, zaslání emailu s průvodkou eReceptu jako přílohou ve formátu pdf zašifrovaném číslem pojištěnce pacienta (odeslání zajišťuje IS eRecept), zaslání identifikátoru eReceptu prostřednictvím SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma) nebo využití webové či mobilní aplikace pacienta, který se jejím prostřednictvím může podívat na veškeré své vystavené eRecepty. Volba způsobu předání identifikátoru je na úvaze pacienta.

Požadavek na zaslání emailu nebo SMS od IS eRecept musí být vyžádán ze strany předepisujícího lékaře (přes jeho SW). Notifikace se neodesílá automaticky na zadané emaily a telefonní čísla bez tohoto explicitního požadavku.

Kromě toho může SW lékaře odesílat email nebo SMS nebo generovat průvodku pro pacienta sám bez IS eRecept.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
31

Pro lékaře předepisující ad usum proprium je dostupná webová aplikace, prostřednictvím které je možné eRecepty vystavovat. Tato aplikace je přístupná na webové adrese https://system.erecept.sukl.cz. Aplikace je k dispozici zdarma, lékař však musí disponovat přístupovými údaji k systému eRecept a osobním kvalifikovaný certifikátem, který je zapotřebí při aktivních operacích (předepisování/oprava/storno eReceptů a ePoukazů). Druhou možností přístupu je prostřednictvím Identity občana, zde pak není zapotřebí při aktivních operacích používat osobní kvalifikovaný certifikát. V obou případech přihlášení musí mít předepisující komunikační SSL certifikát pro své „fiktivně“ zřízené pracoviště. 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f stanovuje specifické situace, kdy je možné i nadále vystavit i klasický listinný recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu je uveden jako jedna z výjimek. 

Lékaři, kteří chtějí předepisovat ad usum propripum, musí mít se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. 

Ve chvíli, kdy bude lékař mít zájem o předepsání léčivých přípravků pro svoji potřebu či pro potřebu svých rodinných příslušníků elektronickou cestou, musí disponovat komunikačním SSL certifikátem „fiktivně“ zřízeného pracoviště, který lékaři zprostředkuje komunikaci mezi IS eRecept a aplikací pro předepisování léčivých přípravků. Tento certifikát lékař získá od SÚKL na základě žádosti podané prostřednictvím online formuláře na portálu externích identit.  

Do formuláře žádosti musí žadatel zároveň vždy přiložit i kopii smlouvy, kterou má uzavřenou se zdravotní pojišťovnou, tedy zvláštní smlouvu o předepisování týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) je nutné, aby byly osobní údaje třetích osob v této smlouvě začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. 

Na základě takto předložené žádosti bude následně lékaři zaslán přístup pro vygenerování SSL certifikátu. Využívání tohoto certifikátu je nezbytnou podmínkou pro elektronické předepisování léčivých přípravků. 

Jak je uvedeno výše, pokud nebude lékař používat Identitu občana, potřebuje i své přístupové údaje k systému eRecept. Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept ještě nemá, tak je možné si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu požádat přímo v rámci Žádosti zdravotnického pracovníka o vydání přístupových údajů k IS eRecept. Vše tak vyřídí najednou jedinou žádostí. 

Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept již má, požádá si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu prostřednictvím online formuláře eRecept ADUP

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k nastavení „fiktivního“ pracoviště pro předepisování ad usum proprium, nebude možné provádět elektronickou preskripci v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení. 

Kategorie: 
Pořadí: 
29

CÚER podporuje rozlišení úhrady pacientem nebo zdravotní pojišťovnou (základní či zvýšená úhrada). Konkrétní způsob zadání této položky záleží na daném SW předepisujícího lékaře. U vojáků (pojištěných u VoZP) dále je možné vyžadovat úhradu doplatku léčiva armádou přes VoZP.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
27

Tato chyba může být v některých případech způsobena chybným zadáním adresy pacienta v SW lékaře. Obvyklou chybou je zejména doplňující text v poli pro číslo popisné v adrese pacienta. Například místo „123“ je uvedeno „123 – zvonek č.4“ nebo „123/4“ (sloučení čísla popisného a orientačního do jednoho pole). To však není z hlediska CÚER akceptovatelné jako číslo popisné, které musí být čistě numerickou hodnotou bez přílepků. Podobně je nezbytné uvést v adrese název obce a PSČ a tyto hodnoty tedy musí být vyplněny v SW lékaře. Povinnost uvádění adresy na receptu vyplývá z vyhlášky (nejde o libovůli SÚKL) a tato povinnost platila i dříve a to i pro papírový recept. V případě, že pacient nemá email, tak je nutné, aby nebyl zadán vůbec a nepoužívat hodnotu „ne“ namísto platné emailové adresy. Pokud nelze chybu S009 vyřešit tímto jednoduchým způsobem, tak je nutné kontaktovat skutečně výrobce daného SW pro lékaře. U hodnot „123/4“ uvedených v kolonce pro číslo popisné, by měl SW lékaře automaticky odeslat pouze část před lomítkem a nevyžadovat po lékaři opravu adresy pacienta.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
25

Z pohledu IS eRecept je název ulice v adrese nepovinný údaj. V tomto případě uvedete název obce, číslo popisné či evidenční a PSČ. V případě že váš SW vyžaduje uvedení ulice v adrese pacienta, musíte se obrátit na dodavatele svého SW. Občas se stává, že SW lékaře posílá název ulice o nulové délce namísto jeho úplné absence u obcí bez názvů ulic, což vede k chybě.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
23

Od 1.1.2022 dochází ke změně legislativy a recepty s modrým pruhem je povinné předepisovat elektronicky. Listinná podoba bude zachovaná pouze při zákonem daných výjimkách. SÚKL je povinen se řídit platnou legislativou.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
21

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
19

Lze zkusit v internetovém prohlížeči otevřít adresu https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar. K tomuto je však potřeba aby prohlížeč mohl využít SSL certifikát vystavený SÚKL. V případě použití adresy https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar?wsdl bude navíc zobrazena výzva pro zadání uživatelského jména a hesla. Pokud se následně nezobrazí chyba, pak je internetové spojení, prostupy přes firewall, SSL certifikát a případně uživatelské jméno a heslo správné a funkční.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
17

Jeden předpis má velikost do 10kb. Pokud předepíšete 50 předpisů denně, tak měsíčně využijete cca 15 MB pro vystavování předpisů. V případě že chcete i stahovat informace o výdejích tak lze očekávat dvojnásobný objem dat. Pro vnímání rychlosti je zásadní nicméně tzv. latence spojení. Ta může být u bezdrátových spojení pomalejší než u drátových, nicméně v zásadě by pro předepisování eReceptů u jednoho lékaře mělo postačovat i mobilní EDGE připojení, není-li k dispozici vysokorychlostní drátové či bezdrátové spojení.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
15

Pokud používáte v ordinaci více IČZ/IČP (a tedy nyní máte více razítek z různými čísly), pak musíte požadovat tuto funkčnost po svém dodavateli SW.

Z hlediska eReceptu je IČZ/IČP a případně i odbornost zadávána na každý předpis zvlášť a nejedná se tedy o údaj vázaný na registraci subjektu či pracoviště. Tento údaj tedy není ani nijak odvozovaný z použitého přístupového certifikátu, který dostane pracoviště od SÚKL. Centrální úložiště eReceptů nijak nelimituje SW pro lékaře v tom, jakým způsobem bude umožňovat výběr IČZ/IČP při každém předpisu.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
13

Předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se provádí prostřednictvím lékařského, pro výdej pak lékárnického software (SW).

Lékaři, kteří chtějí předepisovat individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití a v minulosti již obdrželi přístupové údaje k systému eRecept, musí podat žádost uvedenou na adrese: https://pristupy.sukl.cz (Předepisování léčebného konopí).

Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept ještě nemá, tak je možné si o doplnění specializace požádat přímo v rámci Žádosti zdravotnického pracovníka o vydání přístupových údajů k IS eRecept. Vše tak vyřídí najednou jedinou žádostí.

Předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití je určeno lékařům, kteří dosáhli specializované způsobilosti uvedené ve vyhlášce č. 236/2015 Sb.

 

Kategorie: 
Pořadí: 
9

Veřejnou část zaručeného elektronického SÚKL nepřipojuje k osobě uživatele. Není tedy potřeba ani informovat SÚKL při prodloužení certifikátu nebo změně certifikační autority (dodavatele certifikátu).

 

Kategorie: 
Pořadí: 
7

Každý lékař a každý lékárník, který předepisuje nebo vydává léčiva prostřednictvím eReceptu, musí mít svůj vlastní ZEP. Ten nahrazuje vlastnoruční podpis na předpisu v listinné podobě, obdobně nahrazuje podpis lékárníka u výdeje na předpis. Tento požadavek vyplývá z legislativy, kterou je SÚKL povinen respektovat. Pro vytvoření připojení zdravotnického zařízení k CÚER stačí jeden SSL certifikát.

Více informací o tom, jak začít používat elektronický recept naleznete ZDE.

Kategorie: 
Pořadí: 
5

 

V případě, že jste v minulosti již o přístupové údaje žádali, ale nemáte je nyní k dispozici, je možné podat žádost o obnovení přístupových údajů.

Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept - Zdravotník
Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept – Zdravotnické zařízení

Vyplněnou žádost je třeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného certifikátu.
Pro podepsání Vaší žádosti můžete využít i následující návod jak elektronicky podepsat formuláře IT systémů SÚKL, včetně návodu na instalaci eRecept Signeru.
Instalační balíček eRecept Signeru naleznete ZDE.

 

 

Kategorie: 
Pořadí: 
1